ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Effects of Iloprost and Nitroglycerin in Mitral Valve Patients with Pulmonary Hypertension [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 234-240 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.72623

Effects of Iloprost and Nitroglycerin in Mitral Valve Patients with Pulmonary Hypertension

Mustafa Şimşek, Türkan Kudsioğlu
Department of Anesthesia and Reanimation, University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: Pulmonary hypertension (PHT) is one of the important fac-tors determining the prognosis in the postoperative period, especially in mitral valve patients. We aimed to compare the two treatments (iloprost and nitroglycerin [NTG]) applied at the exit of cardiopulmonary bypass in mitral valve patients with PHT who will be operated in our center. Methods: Sixty patients with a mean pulmonary artery pressure (PAP) ≥25 mmHg were randomized to receive postoperative IV iloprost (Group: 1, n=30) or IV NTG (Group: 2, n=30). Basal hemodynamic param-eters (heart rate, systolic blood pressure, central venous pressure, PAP, and pulmonary capillary wedge pressure [Pcwp]) were recorded before and after treatment in both groups (T0). After induction of anesthesia; patients in Group-I were started on Iloprost at 1 ng-1 kg-1 min, and NTG at 0.5–1 µg-1 kg-1 min in patients in Group-II. The same parameters were recorded after cardiopulmonary bypass (T1), postoperative 1st h (T2), postoperative 12th h (T3), and postoperative 24th h (T4).
Results: Mean pulmonary arterial pressure, pulmonary arterial systolic, and diastolic pressure and PcwP were compared and no statistically significant difference was found between the groups at the time of T0 measurement (p>0.05). Statistically significantly lower pressures were found in favor of Iloprost at T1, T2, T3, and T4 measurement periods (p<0.05).
Conclusion: Iloprost and NTG are two effective agents that can treat postoperative PHT in mitral valve surgery. The fact that iloprost causes more specific and significant vasodilation in the pulmonary vascular area, decreases pulmonary vascular resistance without significantly lowering Systemic vascular resistance, and provides significant improvement in Cardiac output and Cardiac index suggest that iloprost is a more effective agent than NTG.

Keywords: Iloprost, mitral valve surgery, pulmonary hypertension

Pulmoner Hipertansiyonlu Mitral Kapak Hastalarında İloprost ve Nitrogliserin Etkileri

Mustafa Şimşek, Türkan Kudsioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Pulmoner hipertansiyon özellikle mitral kapak hastalarında postoperatif dönemde prognozu belirleyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada, merkezimizde ameliyat edilecek pulmoner hipertansiyonlu mitral kapak hastalarında kardiyopulmoner baypas çıkışında uygulanan iki tedavinin (iloprost ve nitrogliserin) karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Ortalama pulmoner arter basıncı ≥25 mmHg olan 60 hasta postoperatif intravenöz iloprost (Grup 1, n=30) veya intravenöz nitrogliserin (Grup 2, n=30) verilmek üzere randomize edildi. Her iki grupta tedavi öncesi ve sonrası bazal hemodinamik parametreler (kalp hızı, sistolik arter basıncı, santral venöz basınç, pulmoner arter basıncı, pulmoner kapiller uç basıncı) kaydedildi (T0). Grup 1’deki hastalara 1 ng/kg/dakikadan iloprost, grup 2’deki hastalara ise 0,5-1 µg/kg/dakikadan nitrogliserin anestezi indüksiyonundan sonra başlandı. Aynı parametreler kardiyopulmoner baypas sonrası (T1), postoperatif birinci saat (T2), postoperatif 12. saat (T3) ve postoperatif 24. saat (T4) kaydedildi.
Bulgular: Ortalama pulmoner arter basıncı, pulmoner arter sistolik ve diyastolik basıncı ve pulmoner kapiller uç basıncı karşılaştırıldı ve T0 öl-çüm zamanında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görül-medi (p>0,05). T1, T2, T3 ve T4 ölçüm süreçlerinde iloprost lehine istatistik-sel olarak anlamlı derecede basınçlar düşük bulundu (p<0,05). Sonuç: İloprost ve nitrogliserin mitral kapak cerrahisinde postoperatif dönemde görülen pulmoner hipertansiyonu tedavi edebilen iki etkili ajandır. İloprostun pulmoner yatakta daha spesifik ve anlamlı vazodila-tasyon yapması, sistemik vasküler direnci belirgin bir şekilde düşürme-den pulmoner vasküler direnci azaltması, kalp debisi ve kalp indeksinde belirgin iyileşme sağlaması, nitrogliserine oranla iloprostun daha etkili bir ajan olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: İloprost, mitral kapak cerrahisi, pulmoner hipertansiyon

Mustafa Şimşek, Türkan Kudsioğlu. Effects of Iloprost and Nitroglycerin in Mitral Valve Patients with Pulmonary Hypertension. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 234-240

Corresponding Author: Mustafa Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale