ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Effects of Acetyl Salicylic Acid on the Risk of Thrombosis in Patients Undergoing Thoracic Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 241-246 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.70894

Effects of Acetyl Salicylic Acid on the Risk of Thrombosis in Patients Undergoing Thoracic Surgery

Gül Çakmak1, Ayten Saraçoğlu1, Onur Ermerak2, Esra Şirzai2, Tunç Laçin2, Mustafa Yüksel2, Zuhal Aykaç1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Objectives: Drug withdrawal in the pre-operative period may cause risks such as rebound phenomenon or thrombosis. We aimed to determine the incidence of thrombotic complications that may be associated with the discontinuation of pre-operative aspirin in thoracic surgery.
Methods: A comparison of demographics, pre-operative and post-operative hemoglobin levels, the duration of surgery, the length of intensive care unit (ICU) and hospital stay, perioperative transfusion of blood products, and the amount of perioperative bleeding was conducted between the patients who were administered Aspirin during their treatment and whose use of medication was discontinued 5 days before the surgery in the preoperative period and the patients who underwent surgery while aspirin treatment was going on.
Results: Of the observed complications, 11 were pulmonary embolism while three were re-exploration, one was gastrointestinal bleeding, and one was upper extremity deep vein thrombosis. The demographics, the duration of surgery, the length of hospital stay, and the use of perioperative blood products did not differ between the groups. The amount of perioperative bleeding and the length of ICU stay were significantly greater in group continued (p<0.005).
Conclusion: The discontinuation of aspirin may have a negative effect on patient outcomes in thoracic surgery.

Keywords: Antithrombotic agents, bleeding, complication, pulmonary embolism, thoracic surgery

Göğüs Cerrahisi Ameliyatı Geçiren Hastalarda Asetil Salisilik Asidin Tromboz Riski Üzerine Etkisi

Gül Çakmak1, Ayten Saraçoğlu1, Onur Ermerak2, Esra Şirzai2, Tunç Laçin2, Mustafa Yüksel2, Zuhal Aykaç1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Preoperatif dönemde ilaç kesilmesi rebound fenomeni veya tromboz gibi durumlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada, göğüs cerrahisinde preoperatif asetil salisilik asidin kesilmesi sonucunda oluşabilecek trombotik komplikasyon insidansının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Preoperatif dönemde, operasyondan beş gün önce asetil salisilik asit tedavisi kesilen hastalar ile tedavisi devam ederken opere edilen hastaların demografik verileri, preoperatif ve postoperatif hemoglobin düzeyleri, ameliyat süresi, yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresi, perioperatif kan ürünü transfüzyonu ve perioperatif kanama miktarı karşılaştırıldı.
Bulgular: Gözlenen komplikasyonların 11'i pulmoner emboli, üçü yeniden eksplorasyon, biri gastrointestinal kanama ve biri üst ekstremite derin ven trombozu idi. Demografik özellikler, ameliyat süresi, hastanede kalış süresi ve perioperatif kan ürünleri kullanımı açısından gruplar arasında farklılık gözlemlenmedi. Perioperatif kanama miktarı ve yoğun bakımda kalış süresi kesilen grupta anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0,005).
Sonuç: Göğüs cerrahisinde asetil salisilik asidin kesilmesi hasta sonuçlarını olumsuz etkileyebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antitrombotik ilaçlar, göğüs cerrahisi, kanama, komplikasyon, pulmoner emboli

Gül Çakmak, Ayten Saraçoğlu, Onur Ermerak, Esra Şirzai, Tunç Laçin, Mustafa Yüksel, Zuhal Aykaç. Effects of Acetyl Salicylic Acid on the Risk of Thrombosis in Patients Undergoing Thoracic Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 241-246

Corresponding Author: Gül Çakmak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale