ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Target Controlled Infusion (TCI) of Fentanyl and Midazolam in Coronary Artery Bypass Surgery: Effects on Anaesthesia Depth and Drug Consumption [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 113-117 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.113

Target Controlled Infusion (TCI) of Fentanyl and Midazolam in Coronary Artery Bypass Surgery: Effects on Anaesthesia Depth and Drug Consumption

Fevzi Toraman1, Serpil Ustalar Özgen1, Jülide Sayın Kart1, Cem Arıtürk2, Esin Erkek3, Pınar Güçlü3, Vedat Bulcak3, Murat Ökten2, Hasan Karabulut4
1Acıbadem University, School Of Medicine, Anesthesiology And Reanimation Department
2Acibadem Healthcare Group, Kadikoy Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic
3Acibadem Healthcare Group, Kadikoy Hospital, Anesthesiology Clinic
4Acıbadem University, School Of Medicine, Cardiovascular Surgery Department

OBJECTIVE: Target controlled infusion (TCI) is performed by the pumps which include pharmacokinetic drug behaviour software and consider the patients’ special parameters as age, gender, height and weight. This system allows users to set target blood drug concentration. In this study, we aimed to compare the use of fentanyl and midazolam infusions in terms of hemodynamics, anaesthesia depth and drug consumption between traditional infusion technique and target controlled infusion technique.
METHODS: The protocol of this prospective study was approved by the Ethics Commitee. Informed consent was obtained from 80 patiens who were scheduled to undergo elective coronary artery bypass surgery. All patients’ heart rate, pulse oxymetry (SpO2), electrocardiogram (ECG), invasive arterial blood pressure, bispectral index (BIS) and cerebral regional oxygen saturation (rSO2) were monitorised. After anesthesia induction patiens were randomly enrolled in two groups in according to the infusion technique; Group 1: 40 patients who had fentanyl and midazolam infusion with TCI technique, Group 2: 40 patients who had fentanyl and midazolam infusion with traditional infusion technique. According to BIS and haemodynamic parameters, fentanyl and midazolam infusion rates or concentration at effect site were adjusted.
RESULTS: The demographic variables are similar in two groups (Table 1). There is no statistically significant difference in haemodynamic and outcome parameters between two groups. Consumption of fentanyl in Group 1 is found statistically significantly lower than in Group 2. Futhermore, despite of lower consumption of fentanyl, BIS values are statistically significantly lower in group 1 than in group 2.
CONCLUSION: In bypass surgery, blood drug concentration is affected by many factors such as hemodilution, hypothermi and nonpulsatil flow of cardiopulmonary bypass machine and according to these factors blood drug concentration changes occur in time. It is important to keep blood concentration of anaesthesic drugs between desired levels to maintain adequate anaesthesia. Hence we think that in open heart surgery TCI is better to maintain adequate anesthesia depth, awareness and improve outcome parameters.

Keywords: Target-controlled infusion, intravenosus anaesthesia, coronary artery bypass surgery

Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Fentanil ve Midazolam’ın Hedef Kontrollü İnfüzyon (HKİ) Şeklinde Kullanımının Anestezi Düzeyi ve İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri

Fevzi Toraman1, Serpil Ustalar Özgen1, Jülide Sayın Kart1, Cem Arıtürk2, Esin Erkek3, Pınar Güçlü3, Vedat Bulcak3, Murat Ökten2, Hasan Karabulut4
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.d.
2Acıbadem Sağlık Grubu, Kadıköy Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği
3Acıbadem Sağlık Grubu, Kadıköy Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği
4Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi A.d.

AMAÇ: Hedef kontrollü infüzyon (HKİ) sistemleri, ilaçların farmakokinetik özelliklerine göre geliştirilen bilgisayar yazılımlarını içeren cihazlar kullanılarak hastaların yaş, cinsiyet, boy ve ağırlık gibi parametrelerinin dikkate alınarak hedef ilaç plazma konsantrasyonunun belirlendiği infüzyon şeklidir. Çalışmamızda fentanil ve midazolamın geleneksel intravenöz (İV) infüzyon tekniği ve HKİ tekniği ile uygulanmasını, hemodinami, anestezi derinliği ve ilaç tüketimi açısından karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Etik kurul onayı ve hasta onamları alınan elektif koroner arter baypas cerrahisi geçirecek 80 hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastaların kalp hızı, pulse oksimetre (SpO2), elektrokardiyografi (EKG), invaziv arteryal monitörizasyonu, Bispektral indeks (BİS) ve serebrel rejiyonel oksijen saturasyonu (rSO2) monitörizasyonları yapıldı. Anestezi indüksiyonu sonrası hastalar sırayla randomize edilerek 2 gruba ayrıldı. Grup1: HKİ tekniği ile fentanil ve midazolam infüzyonu uygulanan 40 hasta, Grup 2: Geleneksel İV infüzyon tekniği ile fentanil ve midazolam infüzyonu uygulanan 40 hasta tarafından oluşturuldu. Hastaların BİS değerleri ve hemodinamik parametrelerine göre fentanil ve midazolamın infüzyon hızlarında ya da hedef plazma konsantrasyonunda gerekli ayarlamalar yapıldı.
BULGULAR: Hastaların demografik, hemodinamik ve sonuç parametrelerinde gruplar arası anlamlı fark gözlenmemiştir (Tablo 1). Ancak operasyon boyunca tüketilen fentanil ve midazolam miktarları Grup 1’de, Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Ayrıca BİS değerleri de daha az ilaç tüketimi olmasına rağmen grup 1’de istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha düşük bulunmuştur.
SONUÇ: Hemodilüsyon, hipotermi ve nonpulsatil akımın kullanıldığı baypas cerrahisi uygulamalarında kan ilaç konsantrasyonu birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Açık kalp cerrahisi kullanılan anestezik ilaçların kan konsantrasyonlarının, cerrahinin her safhasında istenen aralıklarda tutulması; anestezi yeterliliği açısından önem taşımaktadır. HKİ uygulamasının anestezi derinliği, farkındalık ve sonuç parametreleri açısından anlamlı olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Hedef kontrollü infüzyon, intravenöz anestezi, koroner arter baypas cerrahisi

Fevzi Toraman, Serpil Ustalar Özgen, Jülide Sayın Kart, Cem Arıtürk, Esin Erkek, Pınar Güçlü, Vedat Bulcak, Murat Ökten, Hasan Karabulut. Target Controlled Infusion (TCI) of Fentanyl and Midazolam in Coronary Artery Bypass Surgery: Effects on Anaesthesia Depth and Drug Consumption. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 113-117

Corresponding Author: Jülide Sayın Kart, Türkiye
LookUs & Online Makale