ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Age-related Hemodynamic Effects of Long-term Use of Dexmedetomidine During NIV. [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 166-170 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.69370

Age-related Hemodynamic Effects of Long-term Use of Dexmedetomidine During NIV.

Lerzan Dogan1, Duygu Emine Guduk1, Ilkay Kisa Ozdemir1, Tugce Sarikaya2
1Acibadem Altunizade Hospital, Intensive Care, Istanbul
2Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Istanbul

Objective: Sedation in the intensive care unit plays a key role in patient management as it helps suppress agitation, increases tolerance to stress, and facilitates medical interventions, such as noninvasive ventilation (NIV) Our purpose was to determine the long-term hemodynamic effects of dexmedetomidine in elderly patients with acute respiratory failure who require NIV.
Methods: We recorded the data concerning age, comorbidities, doses of dexmedetomidine, hemodynamic parameters, use of vasopressors and length of ICU stay, from the hospital electronic medical recor system Due to the possibility of causing hemodynamic instability in ICU, patients with reduced ventricular contractility, hypothermia, septic shock, endocrine pathologies and neurosurgery cases, were excluded from the study.
Results: The patients were evaluated in four age groups: Group I: 18-39 years; Group II, 40-64 years; Group III, 65-80 years, and Group IV, aged >80 years The patients in group IV were found to be at a higher risk for a decrease in MAP following onset of dexmedetomidine treatment (p=0.005*). Notably, most of the vasoactive agents were used in patients over 85 years old (54.2%, p=0.005). With increasing age hypotension and vasopressor needs were found to exhibit a corresponding augmentation.
Conclusion: Dexmedetomidine meets requirements for sedation during NIV in the ICU. Even without loading dose the drug can induce hemodynamic instability, therefore close monitoring is necessary. In elderly, dexmedetomidine should be started at the lowest possible dose and slowly titrated according to the patient’s response.

Keywords: Dexmedetomidine, Elderly patient, Non-invasive ventilation, Sedation

NIV sırasında Uzun Süreli Deksmedetomidin Kullanımının Yaşa Bağlı Hemodinamik Etkileri

Lerzan Dogan1, Duygu Emine Guduk1, Ilkay Kisa Ozdemir1, Tugce Sarikaya2
1Acibadem Altunizade Hastanesi, Yoğun Bakım, İstanbul
2Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde sedasyon ajitasyon ve strese yanıtını baskılamak ve non-invaziv ventilasyon gibi tıbbi müdahaleleri kolaylaştırmak açısından önemli rol oynar. Bu çalışmada amaç, yoğun bakımda akut solunum yetmezliği nedeniyle non-invaziv ventilasyon desteği alan hastalarda uzun süreli deksmedetomidin kullanımının yaşa bağlı hemodinamik etkilerini incelemek.
Yöntem: Hastane elektronik tıbbi kayıtlarından yaş, ek hastalık, deksmedetomidin dozları, hemodinamik parametreler, vazopressör kullanımı ve yoğun bakım kalış süresi gibi veriler kaydedildi. Azalmış ventriküler kontraktilite, hipotermi, septik şok, endokrin patolojiler ve beyin cerrahisi hastaları doğrudan hemodinamik instabiliteye neden olabileceklerinden çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: Hastalar dört grup halinde değerlendirildi: 18-39 (Grup I), 40-64 (Grup II), 65-80 (Grup III) ve >80 yaş (Grup IV). Seksen beş yaş ve üzerindeki ileri yaşlı hastaların deksmedetomidin başlangıcını takiben ortalama arter basıncında diğer gruplardan daha fazla azalma saptanmıştır (p=0.005*). Vazoaktif ajan kullanımı da aynı şekilde 85 yaş üstü olan hastalarda daha fazla görülmüştür (% 54,2, p=0,005). Yaş arttıkça, hipotansiyon ve vazopresör ihtiyaçlarının da arttığı saptanmıştır.
Sonuç: Deksmedetomidin yoğun bakımda NIV sırasında sedasyon gereksinimlerini karşılar. Yükleme dozu olmasa dahi hemodinamik dengesizlik gözlemlenebilir, bu nedenle yakın izlem gereklidir. Yaşlılarda deksmedetomidin mümkün olan en düşük dozda başlatılmalı ve cevaba göre titre edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, Yaşlı hasta, Non-invazif ventilasyon, Sedasyon

Lerzan Dogan, Duygu Emine Guduk, Ilkay Kisa Ozdemir, Tugce Sarikaya. Age-related Hemodynamic Effects of Long-term Use of Dexmedetomidine During NIV.. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 166-170

Corresponding Author: Lerzan Dogan, Türkiye
LookUs & Online Makale