ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Analysis of Clinical Results for Decision Making for Short- and Long-Term Ventricular Support in INTERMACS I and II Patients [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 295-299 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.64935

Analysis of Clinical Results for Decision Making for Short- and Long-Term Ventricular Support in INTERMACS I and II Patients

Sevinç Bayer Erdoğan, Osman Murat Baştopçu, Murat Acarel, Halit Er
Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: The choice of ventricular mechanical support for end-stage patients presenting with Inter-Institutional Registry for Mechanical Assisted Circulatory Support (INTERMACS) profiles I and II is still controversial. In this study, we aimed to analyze the INTERMACS I and II patients who underwent extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) or left ventricular assist device (LVAD) as a bridge to decision.
Methods: Twenty-four patients were retrospectively analyzed as Group 1: ECMO and Group 2: LVAD implanted due to critical clinical status at INTERMACS profile I and II during 2014 and 2022.
Results: Mechanical support was ECMO in 9 patients and LVAD in 15 patients. The baseline characteristics of patients receiving ECMO and LVAD were not different in terms of comorbidities or cardiac parameters. Total mortality was 17 (70.8%) in INTERMACS I and II patients. Mortality did not differ between patients with ECMO and directly implanted LVAD. (p=0.669).
Conclusion: As both types of mechanical support will be highly mortal, in multiorgan failure with severe metabolic disorder, ECMO shall be the first choice. On the other hand, LVAD can be the therapy of choice when there is no organ failure or metabolic disorder. Additionally, the availability of organ transplantation should be considered in final decision making on a patient basis.

Keywords: End-stage heart failure, extracorporeal membrane oxygenation, inter-institutional registry for mechanical assisted circulatory support, ventricular assist device

INTERMACS I ve II hastalarında Ventrikül Destek Sistemi Uygulamalarında Kısa ve Uzun Dönem Destek için Karar: Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi

Sevinç Bayer Erdoğan, Osman Murat Baştopçu, Murat Acarel, Halit Er
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: INTERMACS profil I, II ile takip edilen son dönem kalp yetmezliği hastalarında cerrahi kalp yetmezliği tedavisi seçimi hala tartışmalıdır. Bu çalışmada, transplantasyona köprü olarak ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) veya sol ventrikül destek cihazı (LVAD) uygulanan INTERMACS I ve II hastalarını analiz etmeyi amaçladık.
Yöntem: 2014 ve 2022 yıllarında INTERMACS profili I ve II'deki kritik klinik durum nedeniyle Grup 1: ECMO ve Grup 2: LVAD implante edilmiş olan 24 hasta geriye dönük olarak analiz edildi.
Bulgular: Mekanik destek dokuz hastada ECMO ve 15 hastada LVAD idi. Hastalar komorbiditeler veya kardiyak parametreler açısından farklı değildi. INTERMACS I-II hastasında toplam mortalite 17 (%70,8) idi. Mortalite, LVAD öncesi ECMO ve direkt LVAD implante edilen hastalar arasında farklılık göstermedi (p=0,669).
Sonuç: Her iki tip mekanik destek de oldukça ölümcül olacağından, şiddetli metabolik bozukluğu olan çoklu organ yetmezliğinde ECMO ilk tercih olacaktır. Öte yandan, organ yetmezliği veya metabolik bozukluk olmadığında LVAD tercih edilen tedavi olabilir. Ek olarak, hasta bazında nihai karar verilirken organ naklinin mevcudiyeti göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Son dönem kalp yetmezliği, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, INTERMACS, ventriküler destek cihazı

Sevinç Bayer Erdoğan, Osman Murat Baştopçu, Murat Acarel, Halit Er. Analysis of Clinical Results for Decision Making for Short- and Long-Term Ventricular Support in INTERMACS I and II Patients. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 295-299

Corresponding Author: Sevinç Bayer Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale