ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Extravascular Lung Water and Sepsis [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 153-160 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.153

Extravascular Lung Water and Sepsis

Beliz Bilgili1, Fethi Gül1, İsmail Cinel2
1Pendik, the Marmara University training and research hospital, Anaesthesiology and Reanimation Clinic, İstanbul
2Marmara University, Faculty of medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul

The incidence of sepsis has been increasing because of the advancing age of the general population, a greater number of invasive procedures, and more immunosuppressive therapies. Nowadays, the mortality of sepsis is still high, and is still the major cause of morbidity and mortality for patients admitted to an intensive care unit. In sepsis, exaggerated responses might induce organ dysfunction including lung injury and shock, whether the focus is located in the lung or not.
Extravascular lung water (EVLW) consists nearly of fluid in the pulmonary interstitial and alveolar spaces. EVLW can be measured at the bedside using the transpulmonary thermodilution technique and has a diagnostic value for the identification of patients. It is an indicator of prognosis and severity of sepsis-induced lung injury. Measurement of EVLW is useful in characterising the severity of respiratory disease, it is also beneficial in the management of patients with sepsis. Increased EVLW is associated with decreased life expectancy in patients with sepsis. Reduction of EVLW at an early stage and a negative fluid balance are associated with a more favorable outcomes.
Key words as sepsis, septic shock, lung injury and extravascular lung water are searched in various databases and the prognostic, diagnostic and clinical significance of EVLW in sepsis and sepsis induced lung injury are discussed in this review.

Keywords: sepsis, lung injury, extravascular lung water, transpulmonary thermodilution

Damar Dışı Akciğer Suyu ve Sepsis

Beliz Bilgili1, Fethi Gül1, İsmail Cinel2
1Kabul Tarihi: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Sepsis sıklığı toplumun yaşlanması, girişimsel işlemlerin sayısının artması ve immünsüpresif tedavinin yaygınlaşması ile artmaktadır. Günümüzde yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda sepsise bağlı morbidite ve mortalite sıklığı hâlâ yüksek seyretmektedir. Sepsiste organizmanın vereceği abartılı yanıta bağlı olarak şok gelişebildiği gibi odağın akciğer olup olmadığı ile ilgili olmaksızın sıklıkla akciğer hasarı da gelişebilir.
Damar dışındaki akciğer suyu yaklaşık olarak akciğer intertistiyel ve alveoler alandaki sıvının toplamıdır. Hasta başında termodilüsyon yöntemi ile ölçülebilen damar dışı akciğer suyu sepsis kaynaklı akciğer hasarının ciddiyetini ve prognozu gösterebilen bir parametredir. Bu değerin ölçümü solunum yetersizliğinin ciddiyetini belirlemekle birlikte sepsis hastalarının yönetiminde de yararlıdır. Sepsiste artmış bu sıvıya bağlı yaşam beklentisi azalmaktadır. damar dışı akciğer suyunun erken dönemde azaltılması ve negatif sıvı dengesi ile daha olumlu sonuçlar elde edilmektedir.
Bu derlemede, çeşitli veri tabanlarına sepsis, septik şok, akciğer hasarı ve EVLW anahtar kelimeler olarak verilerek damar dışı akciğer suyunun sepsis ve sepsis kaynaklı akciğer hasarında klinik önemi, diagnostik ve prognostik değeri irdelendi.

Anahtar Kelimeler: sepsis, akciğer hasarı, damar dışı akciğer suyu, transpulmoner termodilüsyon

Beliz Bilgili, Fethi Gül, İsmail Cinel. Extravascular Lung Water and Sepsis. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 153-160

Corresponding Author: İsmail Cinel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale