ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Comparison of Mid-, and Late- Term Morbidity and Mortality Results of Surgical Endarterectomy Versus Endovascular Stent Implantation in Carotid Artery Stenosis [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 155-160 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.63496

Comparison of Mid-, and Late- Term Morbidity and Mortality Results of Surgical Endarterectomy Versus Endovascular Stent Implantation in Carotid Artery Stenosis

Ismail Selcuk1, Nehir Selcuk2, Murat Fatih Can3, Ahmet Turan Yılmaz1
1Departman Of Cardiovascular Surgery,sultan Abdülhamid Han Training And Research Hospital İstanbul, Turkey
2Departman Of Cardiovascular Surgery, Dr Siyami Ersek Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departman Of Cardiovascular Surgery, Adana, Turkey

Objective: Carotid artery stenosis is an important etiological cause of cerebrovascular events and stent implantation is widely used as an alternative treatment to endarterectomy. In this study, we compared the mid and late-term results of carotid artery stenosis patients who underwent endarterectomy and stent implantation.
Methods: Patients who underwent endarterectomy (Group A, n: 27) and endovascular stent implantation (Group B, n: 22) due to carotid artery stenosis between 2008 and 2014 were included in the study. All examination, laboratory data and radiological images were collected from the hospital database. Morbidity and mortality developed in the mid (1-12 months) and late term (>12 months) periods were evaluated retrospectively.
Results: While there were no neurological complications and restenosis in the midterm in Group A, 2 patients (9.09%) had stroke and 2 patients (9.09%) had restenosis in Group B. In the late-term, while there were no neurological complications in Group A, stroke in 3 patients (13.63%) (p=0.048) in Group B, restenosis was observed in 1 patient in Group A and 5 patients in Group B (3.7% vs 22.72%, p=0.043).
Conclusion: We recommend endarterectomy as the primary approach for carotid artery revascularization and percutaneous approach especially in high-risk patients with recurrent ICA stenosis and distal carotid artery lesions.ry lesions.

Keywords: carotid artery stenosis, carotid endarterctomy, carotid artery stent

Karotis Arter Stenozunda Cerrahi Endarterektomi ile Endovasküler Stent İmplantasyonunun Orta ve Geç Dönemde Morbidite ve Mortalite Sonuçlarının Karşılaştırılması

Ismail Selcuk1, Nehir Selcuk2, Murat Fatih Can3, Ahmet Turan Yılmaz1
1Sultanabdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Dr Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Çukurova Devlet Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Karotis arter darlığı serebrovasküler olaylarda önemli bir etyolojik nedendir ve tedavisinde endarterektomiye alternatif stent implantasyonu günümüzde yaygın uygulanmaktadır. Bu çalışmada karotis arter stenozu nedeniyle endarterektomi ve stent implantasyonu uyguladığımız hastaların orta ve geç dönem sonuçlarını karşılaştırdık.
Yöntem: Kliniğimizde 2008 ve 2014 yılları arasında karotis arter darlığı nedeniyle endarterektomi (Grup A, no: 27) ve endovasküler stent (Grup B, no: 22) implantasyonu yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm fizik muayeneleri, laboratuvar verileri ve radyolojik görüntülemeleri hastane veri tabanından kayıt altına alındı. Her iki grupta da orta (1-12 ay) ve uzun (> 12 ay) dönemde gelişen morbidite ve mortaliteler retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Orta dönemde; Grup A’da nörolojik komplikasyon ve restenoz görülmezken, Grup B’de 2 hastada (%9,09) inme, 2 hastada (%9,09) restenoz görüldü. Geç dönemde; Grup A’da nörolojik komplikasyon görülmezken, Grup B’de 3 hastada (%13,63) (p=0,048) inme, Grup A’da 1 hastada, Grup B’de 5 hastada (%3,7 ve %22,72, p=0,043) restenoz görüldü.
Sonuç: Karotis arter revaskülarizasyonunda endarterektomiyi ilk tercih olarak önermekteyiz. Perkütan yaklaşımları ise özellikle rekürren İKA stenozu olan ve distal karotis arter lezyonu olan yüksek riskli hastalarda öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter stenozu, karotis endarterektomi, karotis arter stent

Ismail Selcuk, Nehir Selcuk, Murat Fatih Can, Ahmet Turan Yılmaz. Comparison of Mid-, and Late- Term Morbidity and Mortality Results of Surgical Endarterectomy Versus Endovascular Stent Implantation in Carotid Artery Stenosis. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 155-160

Corresponding Author: Nehir Selcuk, Türkiye
LookUs & Online Makale