ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Retrospective Analysis of Reasons for Early Readmission to the Intensive Care Unit [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 282-287 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.57625

Retrospective Analysis of Reasons for Early Readmission to the Intensive Care Unit

Ahmet Sari, Esra Karatay Sözüer
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: Readmission to intensive care unit (ICU) is associated with longer hospital stays, higher mortality, and increased health-care costs. In addition to the highly subjective nature of ICU discharge decisions, constraints in clinical resources and insufficient beds to admit all ICU patients may result in some patients being discharged from the ICU prematurely and readmitted.
Methods: After obtaining approval from the local ethics committee of our hospital for our study, the files of ICU patients in 2019 and 2020 were retrospectively studied and data collected.
Results: In 2020, the ICU bed rate was 43 (6.9%), 21 (3.4%) higher than in 2019. A total of 57 patients were readmitted per year. The readmission rate in 2019 was 40 (70.2%), 17 (29.8%) statistically significantly higher than in 2020. In 2019, mortality rate in readmitted patients (47.5%) was statistically significantly higher than ICU mortality rate (31.5%). No significant difference was found in 2020. Although mortality rates in readmissions in both years were higher than normal ICU mortality rate, there was no statistical difference between them. The most common reason for readmission in both years was acute respiratory failure and the most frequent readmissions were from general surgery and internal medicine wards.
Conclusion: Overloading ICU capacity to treat critically ill patients can affect physician decision-making, leading to early discharge. Patients discharged from ICU always have the possibility for readmission. ICU readmissions are associated with much higher mortality rates than initial admission. Identifying high-risk patients and better ward care are key to reducing ICU readmission.

Keywords: Critical patient, early readmission, intensive care unit

Yoğun Bakım Ünitesine Erken Dönemde Yeniden Yatış Nedenlerinin Retrospektif Analizi

Ahmet Sari, Esra Karatay Sözüer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yeniden yapılan yatış, daha uzun hastanede kalış süresi, daha yüksek mortalite ve artan sağlık harcamaları gibi olumsuz sonuçlarla ilişkilidir. YBÜ taburcu kararlarının son derece öznel doğasının yanı sıra klinik kaynaklardaki kısıtlamalar ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan tüm hastaları kabul etmek için yetersiz yatak sayısı bazı hastaların YBÜ'den erken taburcu edilmesine ve bu hastaların da yeniden yatışlarına neden olabilmektedir.
Yöntem: Çalışma için hastanemiz yerel etik kurulundan onay alındıktan sonra 2019 ve 2020 yıllarında yoğun bakıma yatan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek veriler toplandı.
Bulgular: 2020 yılında YBÜ yatak oranı (%6,9 [n=43]), 2019 yılından (%3,4 [n=21]) daha yüksekti. Her iki yıl için toplam 57 hasta yeniden YBܒye yattı. 2019 yılındaki yeniden yatış oranı (%70,2 [n=40]), 2020 yılından (%29,8 [n=17]) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. 2019 yılında yeniden yoğun bakıma yatan hastalardaki mortalite oranı (%47,5), yoğun bakım mortalite oranından (%31,5) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. 2020 yılında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Her iki yıl için de yeniden yatışlardaki mortalite oranı normal yoğun bakım mortalite oranından yüksek olmakla beraber aralarında istatistiksel olarak fark yoktu. Her iki yıl için de en sık yeniden yatış nedeni akut solunum yetmezliği olup en sık yatış, genel cerrahi ve dahiliye servislerinden oldu.
Sonuç: YBܒnün kritik hastalara bakmak için kapasitesinin aşırı yüklenmesi, hekimin karar vermesini etkileyebilir ve hastaların YBܒden erken taburcu edilmesine neden olabilir. YBܒden taburcu edilen hastaların, yeniden yatış için her zaman potansiyelleri vardır. YBܒye yeniden yatış ilk kabulden çok daha yüksek mortalite oranları ile ilişkilidir. YBܒye geri kabul oranlarını azaltmadaki önemli nokta, riskli hastaları tanımak ve servis bakım düzeylerini yükseltmektir.

Anahtar Kelimeler: Erken dönem yeniden yatış, kritik hasta, yoğun bakım ünitesi

Ahmet Sari, Esra Karatay Sözüer. Retrospective Analysis of Reasons for Early Readmission to the Intensive Care Unit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 282-287

Corresponding Author: Ahmet Sari, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale