ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Post-Operative Continuous Positive Airway Pressure Therapy Experience in Patients Undergoing Minimal Invasive Multivessel Coronary Artery Bypass Grafting Through Left Anterior Mini-Thoracotomy [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 276-281 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.46872

Post-Operative Continuous Positive Airway Pressure Therapy Experience in Patients Undergoing Minimal Invasive Multivessel Coronary Artery Bypass Grafting Through Left Anterior Mini-Thoracotomy

Hüseyin Sicim1, Ali Fedakar2
1Department of Cardiovascular Surgery, Kırklareli Training and Research Hospital, Kırklareli, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: Minimally invasive coronary bypass surgery may reveal the risk of pulmonary complications that may occur due to single lung ventilation with the aid of a dual lumen endotracheal tube. In our study, we aimed to present the results of post-operative CPAP treatment in this technique as our own clinical experience.
Methods: In our study, a total of 24 patients who underwent minimally invasive multivessel bypass operation with left anterior thoracotomy in our clinic and who were treated with CPAP in the post-operative period were retrospectively analyzed. Sixteen of the patients were male and eight were female. The age ranges were 46–78 years, with a mean age of 61.2±24 years. The patients were evaluated in terms of pulmonary complications such as atelectasis, pleural effusion, pneumonia, partial oxygen pressure decrease, and blunt costodiaphragmatic sinus.
Results: Two of our patients, who had atelectasis areas in the chest X-ray in the early post-operative period, showed improvement with mild blunting of sinus costodiaphragmaticus, without the need for any intervention at the discharge stage after CPAP. Two of our patients with low saturation and partial oxygen pressure achieved sufficient oxygen values in room air after CPAP support. Pleural effusion requiring thoracentesis was not detected in any patient. In general, no different complications were ob-served. In the post-operative period, our patients were discharged be-tween 5 and 7 days.
Conclusion: However, there are technical difficulties of the method and risks increased by one-lung ventilation. Pulmonary complications, which play an important role in mortality and morbidity, are especially important. In our own clinical experience, we have observed that postoperative CPAP application is beneficial.

Keywords: Continuous positive airway pressure, mini-thoracotomy, multivessel bypass

Sol Anterior Mini Torakotomi Yoluyla Minimal İnvaziv Çok Damar Koroner Arter Baypas Grefti Yapılan Hastalarda Postoperatif Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) Tedavisi Deneyimi

Hüseyin Sicim1, Ali Fedakar2
1Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kırklareli, Türkiye
2Hisar Intercontinental Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Minimal invaziv koroner baypas cerrahisi, çift lümenli endotrakeal tüp yardımıyla tek akciğer ventilasyonuna bağlı olarak oluşabilecek pulmoner komplikasyon riskini ortaya çıkarabilir. Çalışmada, klinik tecrübe olarak postoperatif sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) uygulamasının sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmada, kliniğimizde sol anterior torakotomi ile minimal invaziv çok damarlı baypas operasyonu uygulanan ve postoperatif dönemde CPAP tedavisi uygulanan toplam 24 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 16'sı erkek, 8'i kadındı. Yaş aralıkları 46 ile 78 yıl arasında olup ortalama yaş 61,2±24 yıl idi. Hastalar atelektazi, plevral efüzyon, pnömoni, parsiyel oksijen basıncı düşüşü ve künt kostodiyafragmatik sinüs gibi pulmoner komplikasyonlar açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat sonrası erken dönemde akciğer grafisinde atelektazi alanları olan iki hastamızda CPAP sonrası taburculuk aşamasında herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan sinüs kostodiyafragmatikusun (SKD) hafif küntleşmesi ile düzelme görüldü. Postoperatif dönemde pnömoni tablosu gelişmedi. Satürasyonu düşük ve parsiyel oksijen basıncı olan iki hastamız CPAP desteği sonrası oda havasında yeterli oksijen değerlerine ulaştı. Hiçbir hastada torasentez gerektiren plevral efüzyon saptanmadı. Genel olarak, farklı bir komplikasyon gözlenmedi. Postoperatif dönemde hastalarımız 5-7 gün arasında taburcu edildi.
Sonuç: Minimal invaziv koroner revaskülarizasyon giderek daha popüler hale gelen bir yöntemdir. Ancak yöntemin teknik zorlukları ve tek akciğer ventilasyonu ile artan riskler vardır. Mortalite ve morbiditede önemli rol oynayan pulmoner komplikasyonlar özellikle önemlidir. Kendi klinik tecrübelerimiz olarak postoperatif CPAP uygulamasının faydalı olduğunu gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: Çok damarlı baypas, mini torakotomi, sürekli pozitif hava yolu basıncı

Hüseyin Sicim, Ali Fedakar. Post-Operative Continuous Positive Airway Pressure Therapy Experience in Patients Undergoing Minimal Invasive Multivessel Coronary Artery Bypass Grafting Through Left Anterior Mini-Thoracotomy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 276-281

Corresponding Author: Hüseyin Sicim, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale