ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Management of Anesthesia and Complications in Pulmonary Endarterectomy Operations [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 139-146 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.43760

Management of Anesthesia and Complications in Pulmonary Endarterectomy Operations

Atakan Erkılınç, Pınar Karaca Baysal
HSU Kartal Kosuyolu Training and Research Hospital anesthesia and reanimation department Istanbul

Objective: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension is a chronic progressive disease developing obstruction ocurring in pulmonary vascular bed. Pulmonary endarterectomy is the surgical procedure described in the management of chronic pulmonary hypertension which excises, and removes the obstructing thromboembolic material from the affected vascular structures. Our aim is to share our approaches to the management of anesthesia and complications in pulomanry endarterectomy operations performed in our center.
Methods: The data of 200 PEA cases conducted in June 2017-2020 were retrospectively analyzed. The demographic data of the patients, preoperative pulmonary function tests, cardiac catheterization findings, peroperative cardiac output measurement values, aortic cross clamp, extubation, intensive care unit, and hospital stay times and complications were recorded.
Results: Average age of the patients’ ages was 50.8 years, and female/male ratio was 108/92. In the thermodilution measurements of the patients after induction, mean values of CO, PVR and mPAP were determined as 4.4 l/min, 594 dyn/s/cm-5, 40 mmHg, respectively. The corresponding measurements made after the sternal closure were stated as 6 l/min, 241 dyn/s/cm-5 and 28 mmHg, respectively. The patients were hospitalized in the intensive care unit for 4 days. In our patient group residual pulmonary hypertension occurred in 21%, reperfusion pulmonary edema in 10% and pulmonary bleeding in 4% of the cases.
Conclusion: Only a very few centers in the world are experienced in PEA surgery. Anesthesia management and treatment of the complications of PEA surgery are quite difficult. Therefore, PEA surgery shl be performed in experienced centers.

Keywords: Open heart surgery, chronic thromboembolic pulmonary hypertension, pulmonary endarterectomy

Pulmoner Endarterektomi Operasyonlarında Anestezi ve Komplikasyonların Yönetimi

Atakan Erkılınç, Pınar Karaca Baysal
SBÜ Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Anestezi ve Reanimasyon Bölümü İstanbul

Amaç: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon pulmoner vasküler yatakta meydana gelen obstrüksiyonlara bağlı gelişen kronik progresif bir hastalıktır. PEA ise; pulmoner arterdeki tromboembolik materyalin etkilenen damar yapılarından eksize edilerek yapıldığı kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon tanımlanmış cerrahi yöntemidir. Amacımız merkezimizde gerçekleştirilen PEA ameliyatlarındaki anestezi yönetimini ve komplikasyonlar karşısındaki yaklaşımlarımızı paylaşmaktır.
Yöntem: 2017-2020 Haziran ayları içerisinde yapılan 200 tane PEA olgusunun verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, preopretif solunum fonksiyon testleri, kardiyak kateterizasyon bulguları, peroperatif kardiyak output ölçüm değerleri, aortik kros klemp süreleri, ekstübasyon süreleri, yoğun bakım kalış süreleri, hastane yatış süreleri ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Hasta yaşlarının ortalama değeri 50.8, kadın/erkek oranı ise 108/92’dir. Hastaların indüksiyon sonrası yapılan termodilüsyon ölçümlerinde KO, PVR ve mPAP ortalama değerleri sırasıyla 4.4 l/min, 594 dyn/s/cm-5, 40 mmHg olarak saptanmıştır. Sternum kapatıldıktan sonra yapılan ölçümler ise yine aynı sırayla 6 l/min, 241 dyn/s/cm-5 ve 28 mmHg olarak belirtilmiştir. Hastaların yoğun bakım yatış süresi 4 gündür. Hasta grubumuzda %21 oranında rezidüel pulmoner hipertansiyon, %10 oranında reperfüzyon pulmoner ödem ve %4 oranında ise pulmoner kanama olmuştur.
Sonuç: PEA cerrahisinde dünyada deneyimli merkez sayısı oldukça azdır. PEA cerrahisi anestezi yönetimi ve komplikasyonlarının tedavisi oldukça zordur. Bu nedenle PEA cerrahisi deneyimli merkezlerde uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon, Pulmoner Endarterektomi.

Atakan Erkılınç, Pınar Karaca Baysal. Management of Anesthesia and Complications in Pulmonary Endarterectomy Operations. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 139-146

Corresponding Author: Atakan Erkılınç, Türkiye
LookUs & Online Makale