ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Comparison of the Intraoperative Hemodynamic Effects of Remifentanil and Fentanyl in Pediatric Cardiac Surgery Anesthesia [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 147-154 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.42650

Comparison of the Intraoperative Hemodynamic Effects of Remifentanil and Fentanyl in Pediatric Cardiac Surgery Anesthesia

Osman Uzundere1, Fikret Salik1, Cem Kıvılcım Kaçar1, Aylin Erkul1, Mustafa Bıçak1, Onur Doyurgan2, Fatih Özdemir3
1TR HSU Diyarbakır Gazi Yaşargil TRH, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Diyarbakır, Turkey
2TR HSU Diyarbakır Gazi Yaşargil TRH, 2Department of Pediatric Cardiac Surgery, Diyarbakır, Turkey
3TR HSU Ümraniye TRH, Department of Pediatric Cardiac Surgery, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this prospective observational study was to compare the hemodynamic effects of remifentanil and fentanyl, which are used as intraoperative analgesics in pediatric cardiac surgery.
Methods: Patients were divided into two groups as those who received continuous intravenous remifentanil infusion (Group R) or intermittent intravenous fentanyl for intraoperative analgesia (Group F). These groups were compared in terms of hemodynamic characteristics and intraoperative complications.
Results: The most common congenital cardiac pathology observed in the patients included in the study was ventricular septal defects (32%). Intraoperative complications occurred in 21 (40%) patients, and ventricular fibrillation was the most common complication (n=6; 11.5%). When the patients in both groups were compared in terms of intraoperative hemodynamic indicators, the mean arterial pressure values of the patients in Group R after sternotomy were significantly lower than those of the patients in Group F (p=0.034). No statistically significant difference was found between the two groups in terms of other hemodynamic indicators. When the two groups were compared in terms of intraoperative complications, the difference was not statistically significant although the number of patients with complications was higher in Group F (p=0.1).
Conclusion: As a result of this study, it was found that remifentanil was as effective as fentanyl in maintaining intraoperative hemodynamic stability in patients undergoing pediatric cardiac surgery.

Keywords: Cardiovascular anesthesia, congenital heart disease, fentanyl, opioid analgesics, remifentanil

Pediyatrik Kalp Cerrahisi Anestezisinde Remifentanil ve Fentanilin İntraoperatif Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması

Osman Uzundere1, Fikret Salik1, Cem Kıvılcım Kaçar1, Aylin Erkul1, Mustafa Bıçak1, Onur Doyurgan2, Fatih Özdemir3
1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye
2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kardiak Cerrahi Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
3T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kardiak Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu prospektif gözlemsel çalışmanın amacı, pediyatrik kalp cerrahisinde intraoperatif analjezik olarak kullanılan remifentanil ve fentanilin hemodinamik etkilerini karşılaştırmaktı.
Yöntem: Hastalar intraoperatif analjezi amacıyla sürekli intravenöz remifentanil infüzyonu uygulananlar (Grup R) ve aralıklı intravenöz fentanil uygulananlar (Grup F) üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar hemodinamik özellikler ve intraoperatif komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastalarda en sık görülen doğumsal kalp patolojisi ventriküler septal defektlerdi (% 32). İntraoperatif komplikasyonlar 21 hastada (%40) meydana geldi ve en sık görülen komplikasyon ventriküler fibrilasyondu (6 hasta, %11,5). Her iki gruptaki hastalar intraoperatif hemodinamik göstergeler açısından karşılaştırıldığında, Grup R’deki hastaların sternotomi sonrası ortalama arteriyel basınç değerleri Grup F’deki hastalara göre anlamlı olarak düşüktü (p=0,034). Diğer hemodinamik göstergeler açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. İki grup intraoperatif komplikasyonlar açısından karşılaştırıldığında, Grup F’de komplikasyon gelişen hasta sayısı daha yüksek olmasına rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,1).
Sonuç: Bu çalışma sonucunda pediyatrik kalp cerrahisi geçiren hastalarda intraoperatif hemodinamik stabilitenin sağlanmasında remifentanilin fentanil kadar etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fentanil, kardiyovasküler anestezi, konjenital kalp hastalıkları, opioid analjezikler, remifentanil

Osman Uzundere, Fikret Salik, Cem Kıvılcım Kaçar, Aylin Erkul, Mustafa Bıçak, Onur Doyurgan, Fatih Özdemir. Comparison of the Intraoperative Hemodynamic Effects of Remifentanil and Fentanyl in Pediatric Cardiac Surgery Anesthesia. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 147-154

Corresponding Author: Osman Uzundere, Türkiye
LookUs & Online Makale