ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Hemostasis [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 109-112 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.109

Hemostasis

Nazan Atalan
Siyami Ersek Thorax, Heart And Vascular Surgery Hospital, Istanbul, Turkey. Istanbul University Faculty Of Medical Sciences, Institute For Experimental Medicine Research, Department Of Moleculer Medicine, Istanbul, Turkey

Hemostasis or haemostasis; is the normal physiological response that prevents excessive blood loss following vascular injury. It is the instinctive response for the body to stop bleeding and loss of blood. The mechanisms the body uses to protect itself from the loss of blood are very complicated. Without the ability to stimulate hemostasis the risk of hemorrhaging is great. There are three primary mechanisms employed to control bleeding, vascular spasm, platelet plug, and blood clotting. When blood vessel injury occurs, physiological hemostasis is triggered and the following sequence of events take place: The vessel constricts to reduce blood flow, circulating platelets adhere to the vessel wall at the site of trauma, platelets are activated and aggregate, series of enzymatic reactions occur involving coagulation factors and fibrin is produced to form a stable hemostatic plug. In addition, hemostasis serves to maintain the integrity of the circulatory system. Hemostatic abnormalities can lead to excessive bleeding or thrombosis. However, the process can become imbalanced, leading to significant morbidity and mortality.

Keywords: Hemostasis, Coagulation, Cardiac Surgery

Hemostaz

Nazan Atalan
Siyami Ersek Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Hemostaz; vasküler yaralanma sonrasında aşırı kan kaybını önleyen normal fizyolojik yanıttır. Bu oldukça kompleks ve koruyucu mekanizma ile kanama durur ve kan kaybı önlenir. Hemostatik sistemin yeterli çalışmaması durumunda kanama riski ortaya çıkar. Kanama kontrolünde vasküler spazm, trombosit tıkacının oluşması ve kanın pıhtılaşması olmak üzere üç ayrı mekanizma rol oynar. Kan damarında bir yaralanma meydana geldiğinde fizyolojik hemostaz tetiklenerek ardışık bir sıra olayın oluşmasını sağlar: Kan akımını azaltmak amacıyla damarda konstruksiyon olur, dolaşımdaki trombositler damar duvarındaki zedelenmiş bölgeye adhezyon gösterirler, trombositler aktive ve aggrege olurlar ve koagulasyon faktörlerinin içerdiği bir seri enzimatik reaksiyon ile oluşan fibrin ile hemostatik pıhtı oluşur. Ek olarak hemostaz, dolaşım sisteminin devamlılığını da sağlar. Hemostaz bozuklukları artmış kanama ve tromboza, önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilir.
.

Anahtar Kelimeler: Hemostaz, Koagulasyon, Kalp cerrahisi

Nazan Atalan. Hemostasis. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 109-112

Corresponding Author: Nazan Atalan, Türkiye
LookUs & Online Makale