ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Anaphylactic Shock in Caesarean Section [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 179-182 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.179

Anaphylactic Shock in Caesarean Section

Mukadder Şanlı, Nurçin Gülhaş, Feray Akgül Erdil, Hakan Miniksar, Duygu Demiröz, Mahmut Durmuş
Inonu University Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation

Following contact with the allergen, allergic reactions ranging from the urticaria to anaphylaxis can be seen. The incidence of anaphylactic reactions in patients with asthma and allergic rhinitis are in higher rates in general population. Perianaesthetic anaphylaxis are important. It may be severe and potentially associated with adverse outcomes unless urgently recognized and treated. Anaphylaxis has been reported at the literature, with commonly used substances like latex, antibiotics, ranitidine, colloid solutions. Development of anaphylactic shock due to use of oxytocin is a rare side effect.
We aimed to precented with this case the anesthetic management of anaphylactic shock in a pregnant women, without a history of allergic reaction, developed immediately after infusion of the oxytocin during cesarean section.

Keywords: Anaphylactic shock, oxytocin.

Sezaryende Anaflaktik Şok

Mukadder Şanlı, Nurçin Gülhaş, Feray Akgül Erdil, Hakan Miniksar, Duygu Demiröz, Mahmut Durmuş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad

Allerjen ile teması takiben, ürtikerden anaflaksiye kadar değişen alerjik reaksiyonlar görülebilir. Anafilaktik reaksiyonların sıklığı genel popülasyonda alerjik rinit ve astımı olanlarda daha yüksek oranda görülebilmektedir. Perianestezik anafilaksi önemlidir. Eğer erken tanıyıp tedavi edilmez ise potansiyel ciddi sonuçlara neden olabilir. Literatürde kolloid solüsyonlar, ranitidin, antibiyotikler ve lateks gibi sık kullanılan maddelere karşı anafilaksi bildirilmiştir. Oksitosin kullanımına bağlı anaflaktik şok gelişmesi nadir bir yan etki olarak görülebilir.
Biz, bu olgu ile allerji hikayesi olmayan gebede sezaryen operasyonu esnasında oksitosin infüzyonundan hemen sonra gelişen anaflaktik şoktaki anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anaflaktik şok, oksitosin.

Mukadder Şanlı, Nurçin Gülhaş, Feray Akgül Erdil, Hakan Miniksar, Duygu Demiröz, Mahmut Durmuş. Anaphylactic Shock in Caesarean Section. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 179-182

Corresponding Author: Mukadder Şanlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale