ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Postoperative renal damage in heart surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 126-132 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.29200

Postoperative renal damage in heart surgery

Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Aslı Demir
Turkey High Specialized Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Cardiac surgery involves complicated pathophysiologic conditions, which are followed by many important complications. Renal failure, the most important complication, is responsible for increased morbidity and mortality.
METHODS: The files of the patients who underwent 2600 open heart surgeries in our hospital between 2016-2018 were retrospectively reviewed.
RESULTS: Postoperative renal failure developed in 105 of 2600 patients undergoing open heart surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Renal failure is associated; male sex, diabetes and peripheral vascular disease, previous myocardial infarction, poor ejection fraction (<50%), anemia, contrast agent exposure, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and antihypertensive drugs, prolonged cardiopulmonary bypass (CPB).

Keywords: postoperative renal insufficiency, cardiac anesthesia, postoperative morbidity, postoperative mortality, renal injury, postoperative dialysis

Kalp Cerrahisinde postoperatif renal hasar

Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Aslı Demir
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak cerrahi, sonrasında birçok önemli komplikasyonun olduğu karmaşık patofizyolojik durumlar içerir. En önemli komplikasyon olan böbrek yetmezliği artmış morbidite ve mortalitaden sorumludur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2016-2018 yılları arasında hastanemizde yapılan 2600 açık kalp ameliyatı geçiren hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı.
BULGULAR: 2600 açık kalp ameliyatı geçiren hastaların 105 tanesinde, postoperatif renal yetmezlik gelişmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Renal yetmezlik; erkek cinsiyet, diabet ve periferik damar hastalığı, önceden geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kötü ejeksiyon fraksiyonu (<%50), anemi, kontrast madde maruziyeti, nonsteroid antiiflamatuar (NSAİ) ve antihipertansif ilaçlar, uzamış kardiyopulmoner baypas (KPB) süresi ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: postoperatif böbrek yetmezliği, kardiyak anestezi, postoperatif morbidite, postoperatif mortalite, renal hasarlanma, postoperatif diyaliz

Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Aslı Demir. Postoperative renal damage in heart surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 126-132

Corresponding Author: Mine Altınkaya Çavuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale