ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Invasive and Noninvasive Procedures Performed in the Cardiac Surgical Intensive Care and Postoperative Pain [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 184-190 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.184

Invasive and Noninvasive Procedures Performed in the Cardiac Surgical Intensive Care and Postoperative Pain

Ayla Yava1, Aynur Koyuncu2, Nusret Pusat2, Vedat Yıldırım2, Ufuk Demirkılıç2
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp Damar Cerrahisi

OBJECTIVE: Aim: To determine the effect of invasive and noninvasive interventions implemented in intensive care unit to patients after cardiac surgery on the pain and hemodynamic parameters.
METHODS: Material and Method: This study was a prospective, pre-post measured clinical trial. Invasive and noninvasive interventions were determined as coughing, breathing exercises, milking drains, mobilization, removing drain, and endoracheal aspiration. Numerical Rating Scale was used for determining of pain perceptions immediately before and after interventions. Blood pressure and heart rate (pulse) were also recorded prior to the procedure and immediately following the interventions. Pain treatment applications were recorded before one hour such implementations. Sixty two patients were included in the study. Wicoxon Signed Rank test was used for statistical analyses and p values of <0.05 were accepted as being statistically significant.
RESULTS: Results: Mean age of the patients were 51.25±18.05 years, most of them were (87.1%) male, and 74.2% of the patients were undergone coronary by-pass grafting surgery. The patients’ all invasive and noninvasive pain scores were increased after interventions statistically significant (p<0.05). The highest pain scores were recorded in endotracheal suctioning before and after implementation (respectively 7.30±1.04 and 8.80±1.25). The patients’ systolic and diastolic blood pressure and pulse rate were increased after drain removal and endotracheal aspiration interventions as statistically significant (p<0.05).
CONCLUSION: Conclusion: All patients’ pain scores and hemodynamic parameters were increased after invasive and noninvasive interventions. It was suggested that individual pain assessment and proper pain treatment needed before such implementations.

Keywords: pain, hemodynamic parameters, invasive and noninvasive interventions, cardiac surgery

Kardiyak Cerrahi Yoğun Bakımda Uygulanan İnvaziv ve Noninvaziv Girişimler ve Postoperatif Ağrı

Ayla Yava1, Aynur Koyuncu2, Nusret Pusat2, Vedat Yıldırım2, Ufuk Demirkılıç2
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp Damar Cerrahisi

AMAÇ: Kardiyak cerrahi geçiren hastalara yoğun bakım ünitesinde uygulanan noninvaziv-invaziv girişimlerin hastaların ağrı ve bazı hemodinamik değerleri üzerine olan etkisinin belirlenmesidir.
YÖNTEMLER: Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ileriye dönük, ön-son ölçümlü klinik bir araştırmadır. İnvaziv ve non invaziv girişimler öksürük, solunum egzersizleri, dren sağılması, mobilizasyon, dren çekilmesi ve endotrakeal aspirasyon olarak belirlendi. Girişimlerden hemen önce ve sonra ağrı algısını belirlemede Sayısal Derecelendirme Ölçeği kullanıldı. Ayrıca kan basıncı ve kalp hızı (nabız) da girişimler öncesi ve sonrası kaydedildi. Çalışmaya 62 hasta dâhil edildi. İstatistiksel analiz için Wilcoxon Signed Rank test kullanılmış ve p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Bulgular: edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 51.25±18.05 yıl, çoğunluğu (%87.1) erkek olup, %74.2’sine koroner arter-bypass greftleme cerrahisi uygulanmıştır. Tüm invaziv ve non invaziv girişimlerden sonra hastaların ağrı puanları istatistiksel olarak anlamlı seviyede artmıştır (p<0.05). En yüksek ağrı puanı endotrakeal aspirasyon öncesi ve sonrası kaydedilmiştir (sırasıyla 7.30±1.04 ve 8.80±1.25). Dren çekilmesi ve endotrakeal aspirasyon girişimleri sonrası hastaların sistolik ve diyastolik kan basınçları ve nabız değerleri istatistiksel olarak anlamlı seviyede artmıştır (p<0.05). Öksürük egzersizi, dren sağılması ve mobilizasyon girişimleri öncesi-sonrası nabız, mobilizasyon öncesi-sonrası sistolik arteriyel kan basıncı değerleri arasındaki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
SONUÇ: Sonuç: Tüm invaziv ve noninvaziv girişimler hastaların ağrı ve hemodinamik değerlerini artırmıştır. Bu girişimlere yönelik hastaların bireysel ağrı değerlendirmelerinin yapılarak uygun ağrı tedavisinin yapılmasına gereksinim olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ağrı, hemodinamik değerler, invaziv ve non invaziv girişimler, kardiyak cerrahi

Ayla Yava, Aynur Koyuncu, Nusret Pusat, Vedat Yıldırım, Ufuk Demirkılıç. Invasive and Noninvasive Procedures Performed in the Cardiac Surgical Intensive Care and Postoperative Pain. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 184-190

Corresponding Author: Ayla Yava, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale