ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Acute Vascular Complications Developed on ECMO Support: Single-Center and Retrospective Study [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 254-260 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.24861

Acute Vascular Complications Developed on ECMO Support: Single-Center and Retrospective Study

Semih Murat Yücel1, Özgür Kömürcü2
1Department of Cardiovascular Surgery, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Department of Intensive Care, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye

Objectives: Serious acute vascular complications may occur during ECMO support. In our study, acute vascular complications that developed in patients followed up with ECMO support were evaluated.
Methods: Patients older than 18 years of age who received ECMO sup-port were included in this study. Acute vascular complications, risk factors, and results were analyzed by evaluating the data retrospectively.
Results: Nineteen patients were included in the study. It was observed that V-A ECMO support was performed in 17 patients and V-V ECMO support was performed in two patients. Acute vascular complications developed in 7 patients (36.8%). A significant correlation was found between the ECMO cannulation type and the development of vascular complications (p=0.032). It was determined that the using of distal perfusion cannula or femoral artery graft to prevent the development of vascular complications did not reduce the development of vascular complications (including digital ischemia).
Conclusion: We think that peripheral ECMO cannulation is associated with vascular complications and prospective studies are needed to prevent these complications.

Keywords: Extracorporeal membrane oxygenation, vascular complication, arterial cannulation, venous cannulation, femoral cannulation

ECMO Desteğinde Gelişen Akut Vasküler Komplikasyonlar: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma

Semih Murat Yücel1, Özgür Kömürcü2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) desteği sıra-sında ciddi akut vasküler komplikasyonlar görülebilir. Çalışmada, ECMO desteği ile takip ettiğimiz hastalarda gelişen akut vasküler komplikasyonlar değerlendirildi.
Yöntem: On sekiz yaş üstü ECMO desteği sağlanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Retrospektif veriler incelenerek, gelişen akut vasküler komplikasyonlar, risk faktörleri ve sonuçları değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 19 hasta dahil edildi. On yedi hastada veno-arteryel ECMO, iki hastada veno-venöz ECMO desteği sağlandığı görüldü. Yedi (%36,8) hastada akut vasküler komplikasyon gelişti. ECMO kanülasyon tipi ile vasküler komplikasyon gelişimi arasında anlamlı ilişki tespit edildi (p=0,032). Vasküler komplikasyon gelişimini önlemek için uygulanan distal perfüzyon kanülü ya da femoral artere yerleştirilen greftin, vasküler komplikasyon gelişimini (dijital iskemi dahil) azaltmadığı belirlendi.
Sonuç: Periferik ECMO kanülasyonunun, vasküler komplikasyonlar ile ilişkili olduğunu ve bu komplikasyonların önlenebilmesi için prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, vasküler komplikasyon, arteryel kanülasyon, venöz kanülasyon, femoral kanülasyon

Semih Murat Yücel, Özgür Kömürcü. Acute Vascular Complications Developed on ECMO Support: Single-Center and Retrospective Study. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 254-260

Corresponding Author: Semih Murat Yücel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale