ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Evaluation of Chest Pain and Dyspnea Symptoms Using Speckle-Tracking Echocardiography in Patients Recovering from COVID-19 [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 64-69 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.24654

Evaluation of Chest Pain and Dyspnea Symptoms Using Speckle-Tracking Echocardiography in Patients Recovering from COVID-19

Timor Omar1, Doğan İliş1, Yusuf Oflu1, Muammer Karakayalı2, Halil Murat Bucak1, İnanç Artaç2
1Department of Cardiology, Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey
2Department of Cardiology, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey

Objectives: At present, clinicians face plenty of patients complaining of post-COVID-19 chest pain and dyspnea. However, it remains to be seen if these symptoms indicate pathology of the cardiovascular system. We aimed to evaluate heart functions in outpatients with post-COVID-19 chest pain and dyspnea, using 2D speckle-tracking echocardiography (2D-STE).
Methods: This cross-sectional study recruited consecutive patients who presented to cardiology outpatient clinics between June 15, 2021, and July 15, 2021. A total of 78 patients had recovered from COVID-19 1-2 months before admission were included in the study. ECG and echo-cardiography, including 2D-STE images, were obtained for all patients. Findings were compared with sex- and an age-matched control group of 67 healthy adults.
Results: The median age was 38 (IQR, 34-45) years, and 64.1% were fe-male. There were no significant differences between the patients and control group regarding laboratory, ECG, and echocardiography findings. Moreover, the left ventricle global longitudinal strain measurements in both the patient and control groups were within the normal ranges and did not show a significant difference (-20.5 [-21.8- -17.9] vs. -19.8 [-21.4--18.9], p=0.894).
Conclusion: Post-COVID-19 chest pain and dyspnea are unlikely signs of cardiovascular involvement in outpatient young adults who have not been hospitalized with COVID-19.

Keywords: Chest pain, COVID-19, left ventricular global longitudinal strain, post-COVID-19 syndrome, transthoracic echocardiography

Poliklinik Hastalarında Post-COVID-19 Göğüs Ağrısı ve Dispne’nin Speckle Tracking Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Timor Omar1, Doğan İliş1, Yusuf Oflu1, Muammer Karakayalı2, Halil Murat Bucak1, İnanç Artaç2
1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Son zamanlarda hekimler, “Coronavirus Disease-2019 (CO-VID-19)” hastalığını geçirdikten sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâ-yeti olan çok sayıda hastayla karşılaşmaktadır. Bununla birlikte, bu semp-tomların kardiyovasküler sistem patolojisiyle ilişiği de tam olarak açıklığa kavuşmadı. Bu sebeple, COVID-19 sonrası göğüs ağrısı ve dispnesi olan poliklinik hastalarında kalp fonksiyonlarının 2D speckle tracking ekokar-diyografi (2D-STE) kullanılarak değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya, 15 Haziran 2021-15 Temmuz 2021 tarih-leri arasında kardiyoloji polikliniğine başvuran ardışık hastalar alındı. Baş-vurudan 1-2 ay önce COVID-19’dan iyileşen toplam 78 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların elektrokardiyografisi ve 2D-STE görüntüleri incelendi. Bulgular, cinsiyet ve yaş bakımından benzer olan 67 sağlıklı yetişkinden oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortanca yaş 38 (IQR: 34-45) idi ve hastaların %64,1'i kadındı. Laboratuvar, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi bulguları açısından hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunamadı. Ayrıca hem hasta hem de kontrol gruplarında sol ventrikül global longitudinal strain ölçümleri normal sınırlar içindeydi ve anlamlı bir fark göstermedi (-20,5 [-21,8- -17,9] vs. -19,8 [-21,4- -18,9], p=0,894).
Sonuç: COVID-19 geçiren hastaların göğüs ağrısı ve dispne şikayetleri, COVID-19 hastalığını ayakta atlatan genç erişkinlerde olası kardiyovaskü-ler tutulum ile ilişkili değildir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, göğüs ağrısı, post-COVID-19 sendromu, sol ventrikül global longitudinal strain, transtorasik ekokardiyografi

Timor Omar, Doğan İliş, Yusuf Oflu, Muammer Karakayalı, Halil Murat Bucak, İnanç Artaç. Evaluation of Chest Pain and Dyspnea Symptoms Using Speckle-Tracking Echocardiography in Patients Recovering from COVID-19. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 64-69

Corresponding Author: Timor Omar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale