ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Evaluation of Risk Factors for Respiratory Complications After Lung Resection [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 15-23 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.21704

Evaluation of Risk Factors for Respiratory Complications After Lung Resection

Yücel Özgür1, Ayşe Ulukol2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul Bahçelievler State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Respiratory complications are an important contributor to morbidity and mortality following lung resection. The surgical tech-niques used and the patient’s pre-operative medical condition deter-mine the severity of complications. The aim of this study is to evaluate the relationship between the perioperative characteristics of patients undergoing lung resection and the development of pulmonary com-plications (PC).
Methods: We retrospectively reviewed the records of 1186 patients who underwent lung resections between 2017 and 2020 and identified 124 patients who developed PC. A group of 215 consecutive patients who underwent surgery during the same period and did not develop complications were included as the control group. The groups were compared to evaluate risk factors for PC.
Results: The patients had a mean age of 58.9±12.1 (range, 18-83) years and 82% were men (n=278). Factors significantly associated with PC were age over 65 years, male sex, presence of chronic heart failure, coronary artery disease, and chronic obstructive pulmonary disease, undergoing pneumonectomy, intraoperative use of blood products, reoperation due to bleeding, operative time longer than 4 h, and intraoperative inotrope use. Independent variables for PC were intraoperative inotrope use, pre-operative anticoagulant use, revision due to hemorrhage, high Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score, low Forced Expiratory Volume in the 1st s (FEV1), and low preoperative hemoglobin values.
Conclusion: This study demonstrated the presence of many risk factors for PC after lung resection. In our study, independent risk factors for PC; intraoperative inotropic use, preoperative anticoagulant use, revision due to bleeding, high SOFA score, low FEV1, and low preoperative he-moglobin values were observed.

Keywords: Lung resection, pulmonary complications, thoracotomy, video-assisted thoracoscopic surgery

Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Ortaya Çıkan Solunumsal Komplikasyonlar İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Yücel Özgür1, Ayşe Ulukol2
1İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Solunumsal komplikasyonlar, akciğer rezeksiyonu sonrası mor-talite ve morbidite insidansını artırmada önemli bir yere sahiptir. Tercih edilen cerrahi yöntemin yanı sıra hastanın ameliyat öncesi medikal du-rumu komplikasyonun ciddiyetini belirler. Bu çalışmanın amacı, akciğer rezeksiyonu yapılan hastaların peroperatif özellikleri ile pulmoner komp-likasyon gelişimi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmada, 2017-2020 yılları arasında ameliyat edilen 1186 olgu geriye dönük olarak incelendi ve pulmoner komplikasyon gelişen 124 hasta belirlendi. Aynı dönemde, komplikasyon gelişmeyen ve ardışık ame-liyat edilen 215 hasta kontrol grubu olarak tanımlandı. Gruplar, pulmoner komplikasyonda risk faktörlerini değerlendirmek için karşılaştırıldı.
Bulgular: Yaş ortalaması 58,9±12,1 yıl (18-83 yıl) olan hastaların 278’i (%82) erkekti. Çalışmada 65 yaş üstü olmanın, erkek cinsiyetin, kronik kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve kronik obstrüktif akciğer hasta-lığı varlığının, pnömonektominin, intraoperatif kan ürünleri kullanımının, kanamaya bağlı yeniden operasyonun, operasyon süresinin dört saatten fazla olmasının ve peroperatif inotrop kullanımının pulmoner komp-likasyon gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Pulmoner komplikasyon için bağımsız değişkenler; intraoperatif inotrop kullanımı, preoperatif antikoagülan kullanımı, kanamaya bağlı revizyon, yüksek “Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)” skoru, düşük birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm 1 (FEV1) ve düşük preoperatif he-moglobin değerleri olarak bulundu.
Sonuç: Akciğer rezeksiyonu sonrası ortaya çıkan pulmoner komplikasyon-da birçok risk faktörü tanımlanmıştır. Bu çalışmada, pulmoner komplikas-yon için bağımsız risk faktörleri; intraoperatif inotrop kullanımı, preoperatif antikoagülan kullanımı, kanama nedeniyle revizyon, yüksek SOFA skoru, düşük FEV1 ve düşük preoperatif hemoglobin değerleri olarak tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Akciğer rezeksiyonu, pulmoner komplikasyon, to-rakotomi, video yardımlı torakoskopik cerrahi

Yücel Özgür, Ayşe Ulukol. Evaluation of Risk Factors for Respiratory Complications After Lung Resection. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 15-23

Corresponding Author: Yücel Özgür, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale