ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Newly Developed Major Neurological Injury After Open Heart Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 113-118 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.18291

Newly Developed Major Neurological Injury After Open Heart Surgery

Şerife Gökbulut Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş, Aslı Demir
Turkey Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Sıhhıye, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Neurological injury is one of the most serious complications of cardiac surgery. In this study, we aimed to evaluate patients who had postoperative type 1 neurological injury after open heart surgery in the last two years in our center.
METHODS: In our hospital, 2689 patients underwent open heart surgery in the last two years 50 patients with obvious neurological damage were detected postoperatively. The data of these patients were obtained from by electronic database and files scanning from the archive.
RESULTS: Fifty patients who achieved the data were evaluated. The mean age of the patients was 60,4 ± 10,2 years. 61,2% of the patients had hypertension and 22,4% had accompanied by diabetes. Procedures applied to the patients were 54% coronary bypass surgery, 20% multiple surgical procedures and 14% aortic surgery. The mean duration of CPB was 131,1 ± 58,6 min. Accordingly, in the etiology cerebrovascular event,while ischemic stroke caused by emboli was observed in 90%, hypoperfusion related stroke was observed in 10% patients. Permanent damage after SVO occurred in 56% of patients. Mortalite was observed in 17 patients(34%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the rate of obvious neurological injury after open heart surgery was 1,9% in our hospital. A large range of 0,5-5,4% is given in the literature. We think that intraoperative embolic factors are more involved in the etiology of neurological injury in our patients.

Keywords: Postoperative stroke, cardiac anaesthesia, postoperative neurological complication, postoperative morbidity, postoperative mortality, cerebrovascular event

Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Yeni Gelişen Major Nörolojik Hasarlanma

Şerife Gökbulut Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş, Aslı Demir
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Sıhhıye, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Nörolojik hasarlanma kalp cerrahisinin en ciddi komplikasyonlarından biridir. Bu yazıda açık kalp cerrahisi yapılan merkezimizde son iki yılda postoperatif tip 1 nörolojik hasar gelişmiş hastaları değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde son 2 yılda 2689 hastanın açık kalp cerrahisi geçirdiği saptandı. Bunların içinde postoperatif dönemde aşikar nörolojik hasar gelişen 50 hasta tespit edildi. Bu hastaların verilerine elektronik veri tabanından ve arşivden dosya taraması yapılarak ulaşıldı.
BULGULAR: Verilerine ulaşılan 50 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 60,4 ± 10,2 yıl olarak bulundu. Hastaların % 61,2’sine hipertansiyon, % 22,4’üne diyabet eşlik etmekteydi.Hastalara uygulanan prosedürler sıklık sırasına göre %54 koroner baypas cerrahisi, %20 çoklu cerrahi prosedürler ve %14 aort cerrahisiydi. Ortalama KPB süresi 131,1 ± 58,6 dk idi. Buna göre serebrovasküler olay etyolojisinde %90 oranında embolinin neden olduğu iskemik inme gözlenirken, %10 hastada hipoperfüzyona bağlı inme görülmüştür.SVO sonrası kalıcı hasar %56 hastada bulundu. Mortalite ise 17 hastada (%34) mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda hastanemizde açık kalp cerrahisi sonrasında aşikar nörolojik hasarlanma oranı %1,9 bulundu. Literatürde bununla ilgili olarak %0,5-5,4 gibi geniş bir aralık verilmiştir. Hastalarımızdaki nörolojik hasarlanmanın etyolojisinde daha çok intraoperatif embolik faktörlerin yer aldığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif inme, kardiyak anestezi, postoperatif nörolojik komplikasyon, postoperatif morbidite, postoperatif mortalite, serebrovasküler olay

Şerife Gökbulut Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş, Aslı Demir. Newly Developed Major Neurological Injury After Open Heart Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 113-118

Corresponding Author: Şerife Gökbulut Bektaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale