ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Short-Time Low PEEP Challenge and Mini-Fluid Challenge to Evaluate Fluid Responsiveness in the Operating Room [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 261-268 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.04900

Short-Time Low PEEP Challenge and Mini-Fluid Challenge to Evaluate Fluid Responsiveness in the Operating Room

Taner Abdullah1, Hürü Ceren Gökduman1, İşbara Alp Enişte1, Özal Adıyeke1, Esra Saka2, Funda Gümüş1
1Department of Anesthesiology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Türkiye

Objectives: We aimed to assess the abilities of short-time low positive end-expiratory pressure challenge (SLPC) and mini-fluid challenge (MFC) to predict fluid responsiveness with the uncalibrated arterial waveform analysis device in the operating room.
Methods: Stroke volume index (SVI), pulse pressure variation (PPV), and stroke volume variation (SVV) were recorded before SLPC (T1) at the end of the 30 s of SLPC (T2), 3 min after SLPC (T3), 1 min after MFC with the infusion of 100 mL of crystalloid (T4), and 3 min after fluid loading was completed with additional 400 mL of crystalloid (T5). Patients whose SVI increased more than 15% after the fluid loading were defined as responders. Along with PPV and SVV, percentage changes in SVI due to SLPC and MFC were evaluated by the area under the receiver operating characteristics curve (ROCAUC) for predicting fluid responsiveness.
Results: Thirty patients completed the study. Fourteen (47%) of them were responders. ROCAUC values of SLPC, MFC, PPV, and SVV were 0.92 (95% CI: 0.76–0.99), 0.94 (95% CI: 0.79–0.99), 0,68 (95% CI: 0.49–0.84), and 0.51 (95% CI: 0.32–0.70), respectively. ROCAUC values of SLPC and MFC were comparable (p= 0.73), and they were both statistical significantly higher than those of SVV and PPV. The best cutoff values of SVI percent-age change to predict fluid responsiveness were 5.1% and 6.7% for SLPC and MFC, respectively.
Conclusion: SVI percentage change during SLPC and after MFC can pre-dict fluid responsiveness better than PPV and SVV in the operating room.

Keywords: Fluid therapy, intraoperative monitoring, positive pressure respiration, stroke volume

Ekspiryum Sonu Pozitif Basınç (PEEP) Uygulamasının Oluşturduğu Hemodinamik Değişimlerin ve Mini Sıvı Yükleme Testinin Sıvı Yanıtlılığını Öngörme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Taner Abdullah1, Hürü Ceren Gökduman1, İşbara Alp Enişte1, Özal Adıyeke1, Esra Saka2, Funda Gümüş1
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, ameliyathanede kalibre edilmemiş arteryel dalga formu analiz cihazı ile sıvı yanıtlılığını tahmin etmek için kısa süreli düşük pozitif ekspirasyon sonu basınç (PEEP) uygulaması (SLPC) ve mini sıvı yükleme testinin (MFC) etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Atım hacim indeksi (SVI), nabız basıncı varyasyonu (PPV) ve atım hacmi varyasyonu (SVV), SLPC'den önce (T1), SLPC’nin 30. saniyesinde (T2), SLPC'den üç dakika sonra (T3), 100 mL kristalloid infüzyonu ile MFC'den bir dakika sonra (T4) ve ilave 400 mL kristalloid ile sıvı yüklemesi tamamlandıktan üç dakika sonra (T5) kaydedildi. Sıvı yüklemesinden sonra SVI %15'ten fazla artan hastalar yanıt verenler olarak tanımlandı. PPV ve SVV ile birlikte, SVI'daki SLPC ve MFC'den kaynaklanan yüzde değişiklikleri, sıvı yanıtlılığını tahmin etmek için alıcı işletim karakteristiği eğrisi (ROCAUC) altındaki alan tarafından değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmayı 30 hasta tamamladı. Bunların 14'ü (%47) yanıtlıydı. SLPC, MFC, PPV ve SVV için ROCAUC değerleri sırasıyla 0,92 (%95 GA: 0,76-0,99), 0,94 (%95 GA: 0,79-0,99), 0,68 (%95 GA: 0,49-0,84) ve 0,51 (%95 GA: 0,32-0,70) idi. % GA: 0,49-0,84) ve 0,51 (%95 GA: 0,32-0,70). SLPC ve MFC'nin ROCAUC değerleri karşılaştırılabilirdi (p: 0,73) ve her ikisi de SVV ve PPV'ninkinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Sıvı yanıtlılığını tahmin etmek için SVI yüzde değişiminin en iyi eşik değerleri, SLPC ve MFC için sırasıyla %5,1 ve %6,7 idi.
Sonuç: SLPC sırasında ve MFC'den sonra SVI yüzde değişimi, ameliyathanede sıvı yanıtını PPV ve SVV'den daha iyi tahmin edebilir.

Anahtar Kelimeler: İntraoperatif monitörizasyon, sıvı tedavisi, atım hacmi, pozitif basınçlı ventilasyon

Taner Abdullah, Hürü Ceren Gökduman, İşbara Alp Enişte, Özal Adıyeke, Esra Saka, Funda Gümüş. Short-Time Low PEEP Challenge and Mini-Fluid Challenge to Evaluate Fluid Responsiveness in the Operating Room. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 261-268

Corresponding Author: Taner Abdullah, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale