ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Comparison of The Effects of Percutaneous Catheter Insertion with Anatomic Landmark or Ultrasonography Guided Techniques on Hospital Cost in Children [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 96-101 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.03880

Comparison of The Effects of Percutaneous Catheter Insertion with Anatomic Landmark or Ultrasonography Guided Techniques on Hospital Cost in Children

Yahya Yıldız
Medipol University, Medical Faculty, Department Of Anesthesiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Insertion of a central venous catheter and an arterial catheter in children involves difficulties because the vessel diameter is small. With catheterization time and material saving by ultrasonography, the success of the procedure increased and the complications decreased. The aim of this study was to investigate the methods of insertion of central venous catheter and artery in the presence of anatomical signs and ultrasonography; time, material, surgery, atrial catheter insertion aspects of comparison.
METHODS: After obtaining hospital ethics committee approval, using prospective, case-controlled, first year anatomical signs (Group A, n = 151) and second year ultrasonography (Group B, n = 151) guidance methods in 1-year period catheter insertion into the superior vena cava and / or arteries in patients less than 10 kg, were included in the study.
RESULTS: In Group A and Group B, the total time of insertion of central venous catheter was 78 hours, 37 hours and 41 hours, respectively (p <0.005). In Group A and Group B, total arterial catheter insertion time was 96 hours, 63 hours and the difference was 33 hours, respectively (p <0.005). The total number of catheters used was 203 in Group A, 167 in Group B and 36 in Group B. The use of surgical set for catheterization was 9 (Group A: 8 sets, Group B: 1 set) (p <0.05). Total catheterization times (operating room hourly usage price is 3.200 TL), the catheter and surgical set used in the same number of cases in the two groups taken into account a net improvement of TL 241.620 was achieved.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ultrasonography guided central venous catheter and arterial catheter placement were performed in a significantly shorter time compared to the anatomical sign. Less material was used in the cannulations performed by ultrasonography. Due to the reduction in hospital costs, the use of ultrasonography should be considered in especially low-weighted children.

Keywords: Central venous catheter, anatomic landmark, ultrasonography, newborn, perioperative complications, cost.

Çocuklarda Anatomik İşaret ve Ultrasonografi Eşliğinde Perkutan Kateter Takılması Yöntemlerinin Hastane Maliyeti Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Yahya Yıldız
Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Çocuklarda santral venöz kateter ve arter kateteri takılması damar çapı küçük olduğundan güçlükler içerir. Ultrasonografi ile kateterizasyon zaman ve malzeme tasarrufu ile birlikte girişim başarısı artmış, komplikasyonlarda da azalma olmuştur. Bu çalışmanın amacı çocuklara anatomik işaret ve ultrasonografi eşliğinde santral venöz kateter ve arter takılması yöntemlerini; zaman, malzeme, cerrahi, atriyal kateter takma yönlerinden karşılaştılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane etik komite onayı alındıktan sonra, prospektif, vaka kontrollü, ard arda 1’er yıllık sürelerde, 1.yıl anatomik işaret (Grup A, n=151) ve ikinci yıl ultrasonografi (Grup B, n=151) yöntemleri kullanılarak, 10 kg'ın altı, santral venöz kateter ve/veya arter takılan vakalar çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Grup A ve Grup B’de sırası ile tüm vakaların toplam santral venöz kateter takma süresi 78 saat, 37 saat, fark 41 saat idi (p<0,005). Grup A ve Grup B’de sırası ile tüm vakaların toplam arter kateteri takma süresi 96 saat, 63 saat, fark ise 33 saat idi (p<0,005). Kullanılan toplam kateter sayısı Grup A’da 203, Grup B’de 167 ve aradaki fark 36 bulundu. Kateterizasyon için cerrahi set kullanımı 9 adet (Grup A: 8 set, Grup B: 1 set) idi (p<0.05). Toplam kateterizasyon süreleri (ameliyathane saatlik kullanım fiyatı olan 3.200 TL), kullanılan kateter ve cerrahi set dikkate alındığında iki gruptaki aynı sayıdaki vakalar için 241.620 TL net iyileştirme sağlandığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan santral venöz kateter ve arter kateteri yerleştirilmesi, anatomik işaret ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede daha kısa zamanda yapıldı. Ultrasonografi ile yapılan kanülasyonlarda daha az malzeme kullanıldı. Hastane maliyetlerinde azalma sağlaması nedeniyle özellikle düşük ağırlıklı çocuk hastalarda ultrasonografi kullanılması akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, anatomik işaret, ultrasonugrafi, yenidoğan, perioperatif komplikasyonlar, maliyet.

Yahya Yıldız. Comparison of The Effects of Percutaneous Catheter Insertion with Anatomic Landmark or Ultrasonography Guided Techniques on Hospital Cost in Children. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 96-101

Corresponding Author: Yahya Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale