ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Bronkoskopi eşliğinde perkütan trakeostomi tecrübelerimiz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 124-129 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.89266

Bronkoskopi eşliğinde perkütan trakeostomi tecrübelerimiz

Arif Timuroğlu, Arsen Güngör, Saadet Menteş, Yeliz İrem Tunçel, Süheyla Ünver
Doktor Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Kritik yoğun bakım hastalarında trakeostomi açılması, uzamış mekanik ventilasyon nedeniyle tercih edilen, uzun zamandır kullanılan, sıklıkla yapılan bir uygulamadır. Son yıllarda perkütan dilatasyonel trakeostomi (PDT) işlemi sırasında fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanımının gerekliliği ile ilgili çeşitli görüşler oluşmuştur. Çalışmamızda PDT açılması işleminin FOB eşliğinde yapılması sırasındaki komplikasyonlarını retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anestezi yoğun bakım ünitesinde Aralık 2016-2017 tarihleri arasında FOB eşliğinde yapılan PDT işlemlerini retrospektif olarak hasta dosyalarından ve hastane elektronik kayıtlarından inceledik. Toplam 27 erişkin hastaya uzamış invaziv mekanik ventilasyon desteği gerekmesi nedeniyle FOB eşliğinde Griggs yöntemi ile trakeostomi işlemi uygulandığı görüldü. İşlem sırasında ve sonrasında oluşan cerrahi kanamalar, cilt altı amfizem, pnömotoraks, özefageal yaralanma, arka duvar hasarı, kanülün yanlış pasaja yönlenmesi, trakeal halka hasarı, orta hat dışı girişim ve hemodinamik-solunumsal değişiklikleri içeren olası komplikasyonlar kayıtlardan tespit edildi.
BULGULAR: Hastaların hiçbirinde pnömotoraks, cilt altı amfizem, majör kanama, paratrakeal kanül yerleşimi, trakea arka duvar hasarı görülmedi. İşlem sırasında hiçbir hastada cerrahi trakeostomi ihtiyacı olmadığı görüldü. Hastalarda işlem süresince oksijenasyonda bozulma olmadı. Üç hastada (%11,1) trakea palpasyonu ile tespit edilen cilt giriş yerinin orta hatta olduğu düşünülmesine rağmen bronkoskopik görüntüde iğnenin orta hatta olmadığı tespit edildi. Bir hastada (%3,7) işlem sırasında trakeal halka kırığı bronkoskopi ile tespit edildi, hastanın takiplerinde herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kritik yoğun bakım hastalarında perkütan dilatasyonel trakeostomi uygulanması yatak başı güvenle yapılan bir işlemdir. Bizim yaptığımız bu retrospektif çalışmada bronkoskopi kullanılmadığı durumlarda tespit edilemeyecek olan bazı komplikasyonların bronkoskopi sayesinde tespit edilebildiği görülmüştür.
Sonuç olarak biz yoğun bakımda perkütan dilatasyonel trakeostomi uygulamalarında fiberoptik bronkoskopinin klinik olarak faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: trakeostomi, komplikasyonlar, bronkoskopi, kritik hasta

Bronchoscopy Controlled Percutaneous Tracheostomy Experiences

Arif Timuroğlu, Arsen Güngör, Saadet Menteş, Yeliz İrem Tunçel, Süheyla Ünver
Doctor Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital

INTRODUCTION: Opening of the tracheostomy in critical intensive care patients is a frequently used procedure that has been used for a long time. In recent years, various opinions have arisen regarding the necessity of using fiberoptic bronchoscopy (FOB) during percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) procedure. We aimed to retrospectively review the complications of PDT with FOB.
METHODS: We retrospectively reviewed the PDT procedures with FOB performed in the anesthesia intensive care unit during between December 2016 and 2017. A total of 27 adult patients were found to have undergone trabecostomy with Griggs method on FOB accompanied by prolonged invasive mechanical ventilation support. Possible complications were identified during and after the procedure.
RESULTS: None of the patients had pneumothorax, subcutaneous emphysema, major bleeding, paratracheal cannulation, tracheal posterior wall injury. In three patients (11.1%), it was determined that the needle was not in the midline on the bronchoscopic image, though the skin entrance detected by tracheal palpation was considered to be the midline. In one patient (3.7%) the tracheal ring fracture was detected by bronchoscopy during the procedure and no complications were observed in the patient's follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percutaneous dilatationally tracheostomy in critical intensive care patients is a safe procedure and performed on bedside. In this retrospective study, it was observed that some complications that could not be detected in cases where bronchoscopy was not used could be detected by bronchoscopy.
In conclusion, we think that fiberoptic bronchoscopy is clinically useful in percutaneous dilatational tracheostomy in intensive care unit.

Keywords: Tracheostomy, complications, bronchoscopy, critical illness

Arif Timuroğlu, Arsen Güngör, Saadet Menteş, Yeliz İrem Tunçel, Süheyla Ünver. Bronchoscopy Controlled Percutaneous Tracheostomy Experiences. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 124-129

Sorumlu Yazar: Arif Timuroğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale