ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Masif Pulmoner Emboliye Bağlı Kardiyak Arrest Ve Başarılı Sistemik Tromboliziz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 140-144 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.77698

Masif Pulmoner Emboliye Bağlı Kardiyak Arrest Ve Başarılı Sistemik Tromboliziz

Dostalı Alıyev, Cihan Şahin, Onur Özlü
TOBB ETÜ HASTANESİ

Şiddetli nefes darlığı ve genel durum bozukluğu ile acil servise başvuran 70 yaşındaki erkek hastanın kontrastlı gögüş tomografisinde sağ ve sol ana pulmoner arterlerde, segmental ve subsegmental dallarda masif tromboemboli ile uyumlu dolma defektleri saptandı. Solunum yetmezliği nedeni ile mekanik ventilatör desteği sağlanan hastada kardiyak arest gelişmesine bağlı 55 dakika resusitasyon uygulanmasıyla eş zamanlı rekombinan doku plazminojen aktivatörü alteplaz ile trombolitik tedavi uygulandı. Spontan dolaşımı düzelen hasta iki gün yoğun bakım ünitesinde gözlendikten sonra kardiyoloji servisine nakledildi.
Akut masif pulmoner emboli tanısı alan ve hemodinamisi stabil olmayan hastalarda alteplaz ile erken sistemik trombolitik tedavi hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: pulmoner emboli, trombolitik tedavi, doku plazminojen aktivatörü, resusitasyon

MASSIVE PULMONARY EMBOLISM RELATED CARDIAC ARREST AND SUCCESSFUL SYSTEMIC THROMBOLYSIS

Dostalı Alıyev, Cihan Şahin, Onur Özlü
TOBB ETU HOSPİTAL

Contrast-enhanced chest computer tomography of 70-year-old man who presented with shortness of breath, progressive worsening of general condition demonstrated filling defects in both branchi of main pulmonary arteries consistent with obstructing thrombi.
Resuscitation was performed for 55 minutes due to cardiac arrest developed in the patient who was ventilated due to respiratory insufficiency and simultaneous was treated with recombinant tissue plasminogen activator-alteplase. The patient whose spontaneous circulation improved was observed at the intensive care unit for two days and then transferred to the cardiology service. Early systemic thrombolytic therapy is life-saving in hemodynamically unstable patients with acute massive pulmonary embolism.

Keywords: pulmonary embolism, thrombolytic therapy, tissue plasminogen activator, resusciation

Dostalı Alıyev, Cihan Şahin, Onur Özlü. MASSIVE PULMONARY EMBOLISM RELATED CARDIAC ARREST AND SUCCESSFUL SYSTEMIC THROMBOLYSIS. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 140-144

Sorumlu Yazar: Dostalı Alıyev, Türkiye
LookUs & Online Makale