ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Transözefageal Ekokardiyografi: Kardiyak Cerrahide Olmazsa Olmaz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 97-102 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.60024

Transözefageal Ekokardiyografi: Kardiyak Cerrahide Olmazsa Olmaz

Muharrem Koçyiğit1, Özgen Ilgaz Koçyiğit1, Ahmet Ümit Güllü2, Şahin Şenay2, Cem Alhan2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., İstanbul,Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi A.D., İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak cerrahi sırasında intraoperatif transözefageal ekokardiyografi (TÖe) kardiyak patoloji ve cerrahi onarım hakkında bilgiler verir. Bu çalışmanın amacı kardiyak cerrahi uygulanan hastalarda cerrahi karar aşamasında TÖE'nin önemini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015 ile Aralık 2016 tarihleri arasında TÖE ile kardiyak cerrahi olan hastaların verileri gözden geçirildi. Kardiyopulmoner baypas öncesi ve sonrası intraoperatif TÖE değerlendirmesi yapıldı. Cerrahinin tipi, operasyon öncesi ekokardiyografi bulguları, kardiyopulmoner baypas öncesi ve sonrası TÖE bulguları ve aralarında oluşan farklılıklar değerlendirildi.
BULGULAR: İki yıllık periyotta kalp cerrahisi uygulanan toplam 284 hasta TÖE kullanılarak değerlendirildi. Hastaların %15.8 (n=45) ‘inde TÖEbulguları kardiyopulmoner bypas öncesi ekokardiyografi bulgular ile farklılık gösteriyordu. TÖE değerlendirme bulguları ile KPB öncesi ve sonrası cerrahi karar verme sırasıyla %3.5 (n=10) ve %2.5 (n=8) oranında etkilenmekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anestezist tarafından yapılan perioperatif TÖE cerrahi işlemler hakkında önemli bilgiler sağlayabilir, cerrahi işlemlerde değişikliğe neden olabilir ve erken cerrahi sonuçların başarısına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Transözefageal Ekokardiyografi, Kardiyak Anestezi, Kardiyak Cerrahi

Transesophageal Echocardiography: Sine Qua Non In Cardiac Surgery

Muharrem Koçyiğit1, Özgen Ilgaz Koçyiğit1, Ahmet Ümit Güllü2, Şahin Şenay2, Cem Alhan2
1Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul,Turkey
2Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul,Turkey

INTRODUCTION: Intraoperative transoesophageal echocardiography (TEE) can provide information about the pathology and the surgical correction during cardiac surgery. The aim of this study was to determine the importance of TEE in surgical decision in patients undergoing cardiac surgery.
METHODS: We reviewed the data for all patients who underwent cardiac surgery with TEE between January 2015 and December 2016. Intraoperative TEE examination was performed before and after the cardiopulmonary bypass (CPB). The data collected were; type of surgery, preoperative echocardiographic diagnosis, TEE diagnosis before and after CPB and any differences between them.
RESULTS: A total of 284 patients who underwent cardiac surgery during 2 years period were examined with TEE. The initial TEE views of 15.8% (n = 45) of the patients differed from those observed before cardiopulmonary bypass (CPB). The results of the TEE examinations before and after CPB affected surgical decision-making in 3.5% (n = 10) and 2.5% (n = 8) of cases, respectively
DISCUSSION AND CONCLUSION: Perioperative TEE performed by the anaesthesiologist can provide important information, may lead to alterations in the surgical strategy and improve the operative outcomes.

Keywords: Transesophageal Echocardiography, Cardiac Anesthesia, Cardiac Surgery

Muharrem Koçyiğit, Özgen Ilgaz Koçyiğit, Ahmet Ümit Güllü, Şahin Şenay, Cem Alhan. Transesophageal Echocardiography: Sine Qua Non In Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 97-102

Sorumlu Yazar: Muharrem Koçyiğit, Türkiye
LookUs & Online Makale