ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Uzak Ön-koşullanma Kalp Cerrahisinde Böbreği Koruyabilir [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 103-110 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.59455

Uzak Ön-koşullanma Kalp Cerrahisinde Böbreği Koruyabilir

Funda Yıldırım1, Dilşad Amanvermez Şenarslan1, İhsan İşkesen1, Adnan Taner Kurdal1, Tülün Öztürk2, Fatma Taneli3, Mustafa Cerrahoğlu1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezioloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Manisa
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Uzak-iskemik ön-koşullanmanın böbrek üzerine olan koruyucu etkileri hakkında birbiriyle çelişen pek çok çalışma bulunduğu için bu uygulamanın koroner arter bypass (CABG) cerrahisi geçiren hastalarda erken postoperatif dönemde böbrek koruyucu etkisi olup olmadığını belirli biyobelirteçler aracılığıyla araştırmak amacıyla bu çalışma planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif, randomize, kör çalışma; kardiyopulmoner bypass kullanılarak koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda (iskemi-reperfüzyona bağlı böbrek hasarını gösteren biyobelirteçlerde karışıklığa neden olabilecek faktörler elimine edildikten sonra) yapıldı. Hastalar randomize olarak pressure-cuff şişirilerek uzak-iskemik ön-koşullanma yapılan (çalışma grubu) ve yapılmayan (kontrol grubu) iki gruba ayrılmıştır. Böbrek fonksiyonları için üç farklı zamanda; (T1: kardiyopulmoner bypasstan 1 saat sonra, T2: cilt kapandıktan 6 saat sonra ve T3: postoperatif 24. saatte); sistatin C, nötrofil gelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) ve kreatinin düzeyleri incelenmiştir.
BULGULAR: Her iki grup arasında demografik veriler ile hemodinamik parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Plazma sistatin C ve kreatinin değerleri bütün örnekleme zamanlarında kontrol grubunda çalışma grubuna göre anlamlı olarak farklı bulundu. Plazma NGAL düzeyleri kontrol grubunda çalışma grubuna göre iki örneklemede p=0,001 zaman, p=0,243 grup değerleri bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük riskli hastalarda kardiyopulmoner bypasslı CABG cerrahisi öncesi uygulanan uzak-iskemik ön-koşullanma yönteminin böbrek fonksiyonlarını koruduğu görülmektedir. Bu yöntemin kalp cerrahisi hastalarında yararını gösterebilmek için farklı risk gruplarındaki hastalar için ileri çalışmalar planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Uzak önkoşullanma, böbrek hasarı, koroner cerrahi

Remote preconditioning might have protection for kidney in heart surgery

Funda Yıldırım1, Dilşad Amanvermez Şenarslan1, İhsan İşkesen1, Adnan Taner Kurdal1, Tülün Öztürk2, Fatma Taneli3, Mustafa Cerrahoğlu1
1Manisa Celal Bayar University, Department of Cardiovascular Surgery, Manisa, Turkey
2Manisa Celal Bayar University, Department of Anesthesiology, Manisa, Turkey
3Manisa Celal Bayar University, Department of Biochemistry, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: There are conflicting results about renoprotective effects of remote ischemic preconditioning (RIPC) at the previous studies. This study is designed to investigate the effects of this application on renal function by means of certain deliberate biomarkers in the early postoperative period in patients with coronary artery bypass graft (CABG) surgery.
METHODS: This prospective, randomized, and blinded study included patients who underwent isolated CABG surgery with cardiopulmonary bypass (CPB). The authors randomly assigned patients to RIPC to the left lower extremity using a blood pressure cuff (study group) or a cuff that was applied but not inflated or deflated (control group). Renal functions were analyzed by measuring cystatin C, neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and creatinine levels at 3 different time points: 1 hour (T1) after CPB and 6 hours (T2) after skin closure, and 24 hours postoperatively (T3).
RESULTS: There were no differences between the two groups in demographic values and the hemodynamic parameters. Plasma cystatin C and creatinin levels were significantly higher in the control group than those of the study group at all time points. Plasma NGAL levels were higher in the control group than in the study group at two time measures, p=0,001 for time; p=0,243 for group respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In low risk patients with on pump CABG surgery, RIPC seems to protect renal functions. Further studies with different risk groups should also be planned whether this procedure is useful in cardiac surgery patients.

Keywords: Remote preconditioning, renal injury, coronary surgery

Funda Yıldırım, Dilşad Amanvermez Şenarslan, İhsan İşkesen, Adnan Taner Kurdal, Tülün Öztürk, Fatma Taneli, Mustafa Cerrahoğlu. Remote preconditioning might have protection for kidney in heart surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 103-110

Sorumlu Yazar: Funda Yıldırım, Türkiye
LookUs & Online Makale