ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Kardiyak cerrahi sonrası mortalite; BNP, EuroSCORE ve SOFA Skoru kıyaslanması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 111-117 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.06978

Kardiyak cerrahi sonrası mortalite; BNP, EuroSCORE ve SOFA Skoru kıyaslanması

Ferda Fatma Kartufan, Kamil Karaoğlu
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak cerrahi sonrası mortalite %2.94-%30.7 arasındadır. Elektif izole koroner arter bypass greft (CABG) operasyonu geçirmiş hastaların preoperatif beyin natriüretik peptid (preBNP) düzeyleri ile 3 günlük Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) ve maksimum SOFA skorlarının uzun dönem mortalite tahminindeki anlamlılık ve ayrım güçlerini European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE) ile kıyaslamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik komite onaylı retrospektif çalışmamızda 2007-2009 yıllarında CABG olmuş hastaların verileri tarandı. Kayıtlarda veya kan testlerinde eksik olan, acil, ek cerrahi veya farklı cerrahi teknik (off pump) uygulanan, düşük mobilizasyonlu, sol ventrikül fonksiyonu <30%, pulmoner hipertansiyonu olan, ameliyat sırası ve sonrası ilk 60 günde kaybedilen hastalar çalışmamızdan dışlanarak; 45-80 yaş arası, 173 hastadan 40 adedi çalışmamıza alındı. BNP ölçümleri preoperatif alınmıştı. EuroSCORE preoperatif verilerden bilgisayar ortamında hesaplandı. SOFA skorları postoperatif cerrahi ilk 24st (SOFA0), 24-48st (SOFA1) ve 48-72st (SOFA2) ve 3 günün maksimum SOFA değeri (maxSOFA) hastaların yoğun bakım verilerinden hesaplandı.
SPSS 15.0 kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR: SOFA1 kaybedilen olgularda yaşayanlara göre EuroSCORE’dan daha anlamlıdır (sırasıyla p<0.05, p=0.06). PreBNP ile SOFA1 (p<0.05), SOFA2 (p<0.01) ve EuroSCORE (p<0.01) arasında pozitif korelasyon vardır.
SOFA1, ROC analizinde eğri altında kalan alana göre (EAA) mortalite tahmininde çok iyi (EAA: 0.764, p=0.02); EuroSCORE ise iyi (EAA: 0.727, p=0.05) olarak değerlendirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mortalite değerlendirmesinde SOFA skoru ve preBNP kıyaslanması bildiğimiz kadarıyla literatürde yoktur. Yüksek SOFA skorları ve preBNP değerleri CABG hastalarında mortaliteyle ilişkilidir.
Çalışmamızda CABG sonrası uzun dönem mortalite değerlendirmesinde SOFA1 diğer değerlendirme yöntemlerine göre daha anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter ByPass Grefti (CABG), mortalite, BNP, SOFA Skoru, EuroSCORE

Mortality after cardiac surgery; a comparison of BNP, EuroSCORE and SOFA Score

Ferda Fatma Kartufan, Kamil Karaoğlu
Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul University Institude of Cardiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Mortality after cardiac surgery is between 2.94% and 30.7%. In our study, we aimed to compare the significance and the discrimination power of estimated long term mortality in patients who underwent elective isolated coronary artery bypass graft (CABG) operation with BNP; SOFA scores and EuroSCORE.

METHODS: Ethical committee approved our retrospective study. We searched 173 patients who underwent CABG between 2007 and 2009.
Lack of blood test results or patients records; emergent, additive surgery or different surgical technique( off-pump); weak mobilization; left ventricular function below 30%; pulmonary hipertension and mortality in operation theatre or within 60 days after surgery were discriminated.
40 patients were included. BNP blood tests were taken preoperatively. SOFA scores were measured from recorded datas of the patient’s in ICU(0-24hr SOFA0, 24-48hr SOFA1, 48-72hr SOFA2, maximum score of 3 days maxSOFA).
SPSS 15.0 was used. Obtained results were sustained within 95% confidence interval and the significance of p<0.05.
RESULTS: SOFA1 is more significant from EuroSCORE considering mortality of the patients ( SOFA1 p<0.05, EuroSCORE p=0.06). There is a positive correlation between preBNP and SOFA1 score (p<0.05), SOFA2 score (p<0.01) and EuroSCORE (p<0.01).
In mortality prediction, SOFA1 has evaluated as “better” and EuroSCORE as “good” according to ROC curve analysis (AUC: 0.764, p=0.02 and AUC: 0.727, p=0.05 respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that SOFA1 is more significant than the other mortality prediction methods in long term mortality of the patients who underwent isolated CABG.

Keywords: Coronary artery bypass graft (CABG), mortality, BNP, SOFA Score, EuroSCORE

Ferda Fatma Kartufan, Kamil Karaoğlu. Mortality after cardiac surgery; a comparison of BNP, EuroSCORE and SOFA Score. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 111-117

Sorumlu Yazar: Ferda Fatma Kartufan, Türkiye
LookUs & Online Makale