ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Factors Affecting Peroperative Blood Transfusion Applications in a University Hospital [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 229-241 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.70188

Factors Affecting Peroperative Blood Transfusion Applications in a University Hospital

Gamze Küçükosman1, Merve Ezgi Dinçer1, Burcu Akkaya2, Hilal Ayoğlu1
1Bülent Ecevit University Medicine Of Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Zonguldak, Turkey
2Bulent Ecevit University Medical Faculty Hospital Blood Transfusion Committee Hemovijilans Nurse, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: In spite of methods to reduce blood use, there are still institutional and personal differences in transfusion applications. The aim of this study was to determine the factors affecting the peroperative transfusion procedures and the frequency of transfusions in our institution, a university hospital.
METHODS: The retrospective study was completed with 245 patients who underwent peroperative blood transfusion between January 2017 and June 2017. The efficacy of the patients' demographic characteristics, peroperative Hb values, surgical procedure-part-time, ASA score, anesthesia method, presence of existing hematological pathology, preoperative anticoagulant use and number of additional diseases were evaluated in determining the need for peroperative transfusion. p <0.05 was considered statistically significant
RESULTS: The mean age of the patients was 58.09 ± 16.11 years and the duration of surgery was 226.17 ± 125.59 minutes. In the preoperative examination of our patients, 37.1% (n = 91) were anemic, 50.6% (n = 124) were using anticoagulant drugs and 78% (n = 191) had additional disease. It was determined that patients with anemia had more transfusion requirements than those without anemia and 40 (43.9%) of these patients had preoperative, 28 (30.8%) intraoperative and 78 (85.7%) postoperative transfusions. The overall frequency of transfusions was 20.8% preoperatively, 41.6% intraoperatively and 92.2% postoperatively. The mean preoperative Hb level of preoperative transfusions was 10.15 ± 1.86 gr / dl, female sex, ASA 2-3 risk group, diagnosed with anemia and preoperative Hb value 7.1-12.9 gr / dL; The intraoperative-Hb level of intraoperative transfusions was 12.23 ± 2.2 g / dl, advanced age, male sex, long-lasting surgeries, CVS and orthopedic surgeries, ASA 3-4 risk group, general anesthesia, anemia, anticoagulant drug use and comorbidity disease and intraoperative-Hb values ​​of 7.1-12.9 gr / dL and postoperative transfusions were performed in elective conditions, with anemia diagnosis and postoperative-Hb value of 7.1-12.9 gr / dL.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transfusion decision is a multidisciplinary decision that needs to be made by evaluating many parameters. It was observed that the transfusion decision was made mostly by the attending physician, 20.8% of the patients underwent preoperative, 41.6% intraoperative and 92.2% postoperatively. We believe that the review of transfusion protocols by all physicians may have an important role in reducing preventable transfusions, and that behavioral changes in transfusion practice will avoid unnecessary transfusions and thus lower risk for patient safety.

Keywords: anemia, peroperative blood transfusion, risk factors

Bir Üniversite Hastanesinde Peroperatif Kan Transfüzyon Uygulamalarını Etkileyen Faktörler

Gamze Küçükosman1, Merve Ezgi Dinçer1, Burcu Akkaya2, Hilal Ayoğlu1
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,Zonguldak,Türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Transfüzyon Komitesi, Hemovijilans Hemşiresi, Zonguldak,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan kullanımının azaltılmasına yönelik yöntemlere rağmen transfüzyon uygulamalarında halen kurumsal ve kişisel farklılıklar mevcuttur. Çalışmamızın amacı, bir üniversite hastanesi olan kurumumuzdaki peroperatif transfüzyon uygulamalarını etkileyen faktörleri ve transfüzyon sıklığını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif yapılan çalışma, Ocak 2017- Haziran 2017 tarihleri arasında opere olan ve peroperatif kan transfüzyonu yapılan 245 hastayla tamamlandı. Hastaların demografik özelliklerinin, peroperatif Hb değerlerinin, cerrahi prosedürün-bölümün-sürenin, ASA skorunun, anestezi yönteminin, mevcut hematolojik patoloji varlığının, preoperatif antikoagülan kullanımının ve ek hastalık sayısının peroperatif transfüzyon ihtiyacını belirlemedeki etkinliği değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme sonucu p<0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 58.09±16.11 yıl ve cerrahi süresi 226.17±125.59 dk olarak saptandı. Hastalarımızın preoperatif muayenesinde %37.1 (n=91)’inin anemik olduğu, %50.6 (n=124)’sının antikoagülan ilaç kullandığı ve %78 (n=191)’inin de ek hastalığı olduğu gözlendi. Anemisi olan hastaların transfüzyon ihtiyacının olmayanlara göre daha fazla olduğu ve bu hastaların 40 (%43.9)’ına preoperatif, 28 (%30.8)’ine intraoperatif ve 78 (%85.7)’ine de postoperatif dönemde transfüzyon yapıldığı belirlendi. Toplamda transfüzyon sıklığımız preoperatif %20.8, intraoperatif %41.6 ve postoperatif dönemde de %92.2 idi. Preoperatif transfüzyonlarının preoperatif-Hb seviyesi ortalaması 10.15± 1.86 gr/dl olan, kadın cinsiyet, ASA 2-3 risk grubu, anemi tanısı olan ve preoperatif-Hb değeri 7.1-12.9 gr/dL olanlarda; intraoperatif transfüzyonlarının intraoperatif-Hb seviyesi ortalaması 12.23± 2.2 gr/dl olan, ileri yaş, erkek cinsiyet, uzun süren cerrahiler, KVC ve ortopedi cerrahileri, ASA 3-4 risk grubu, genel anestezi uygulanan, anemi tanısı olan, antikoagülan ilaç kullanımı ve yandaş hastalığı olan ve intraoperatif-Hb değeri 7.1-12.9 gr/dL olanlarda ve postoperatif transfüzyonların ise elektif şartlarda, anemi tanısı olan ve postoperatif-Hb değeri 7.1-12.9 gr/dL olanlarda daha fazla yapıldığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transfüzyon kararı birçok parametreyi değerlendirerek alınması gereken multidisipliner bir karardır. Transfüzyon kararının büyük oranda ilgili hekim tarafından verildiği, hastaların %20.8’ine preoperatif, %41.6’üne intraoperatif ve %92.2’sine postoperatif dönemlerde transfüzyon yapıldığı izlendi. Transfüzyon protokollerinin tüm hekimler tarafından tekrar gözden geçirilmesinin önlenebilir transfüzyonların azaltılmasında önemli bir role sahip olabileceği ve transfüzyon uygulamasında davranış değişikliğinin gereksiz transfüzyonlardan kaçınmamıza ve böylece hasta güvenliği açısından da daha az risk almamıza neden olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: anemi, peroperatif kan transfüzyonu, risk faktörleri

Gamze Küçükosman, Merve Ezgi Dinçer, Burcu Akkaya, Hilal Ayoğlu. Factors Affecting Peroperative Blood Transfusion Applications in a University Hospital. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 229-241

Corresponding Author: Gamze Küçükosman, Türkiye
LookUs & Online Makale