ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Effectiveness Thoracic Ultrasonography to Confirm Position of Double Lumen Endobronchial tube [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 247-256 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.62534

Effectiveness Thoracic Ultrasonography to Confirm Position of Double Lumen Endobronchial tube

Ali Doğan1, Hilal Sazak2, Mehtap Tunc2, Ali Alagöz2
1Departmen of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital,İstanbul,Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Ataturk Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara,Turkey

INTRODUCTION: Hızla yapılabilen ve noninvaziv bir işlem olan toraks USG yöntemi, ÇLT pozisyonunu değerlendirmede klinik olarak karar vermeye katkı sağlayabilir.
METHODS: One hundred thirteen patients who required OLV provided by left sided DLT, enrolled in the study. After blind intubation without fiberoptic bronchoscopy (FOB) estimations of RCA and USG methods for accuracy of DLT position were recorded. The conventional evaluation and verification of DLT position was performed in the supine position by using clinical parameters including SpO2> %90, peak airway pressure < 35 cmH2O and plateau airway pressure < 25 cmH2O. While the RCA method was performed by using inspection and auscultation of thorax, the USG method was achieved by evaluating lung sliding and lung pulse. Thoracic USG was performed in all patients after RCA method, without changing DLT position. The predictions of these two methods were compared for the same DLT position.
RESULTS: The DLT position prediction of USG method was successful in the rate of 83.2% while it was 77.9 % in RCA method. The sensitivity and negative predictive value (NPV) of USG was higher than RCA’s values. The rate of correct DLT position was found 71.7%, while malposition rate was 28.3%. When malposition was considered, DLT was repositioned. While malposition was corrected with a single manipulation in 14 (43.7%) patients, multiple manipulations were needed in 18 (56.3%) patients. If repositioning of DLT was not successful, the placement of DLT was considered as “false”, and DLT position was corrected with the aid of FOB in 6 (%5.3) patients with supine position.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thorax USG method, which is performed rapidly and noninvasively, might aid decision making in confirmation of the DLT position.

Keywords: Tek akciğer ventilasyonu, çift lümenli tüp, ultrasonografi, malpozisyon.

Çift Lümenli Endobronşiyal Tüpün Pozisyonunun Doğrulanmasında Toraks Ultrasonografi Yönteminin Etkinliği

Ali Doğan1, Hilal Sazak2, Mehtap Tunc2, Ali Alagöz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Gögüs Hastalıkları Ve Gögüs Cerrahisi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada tek akciğer ventilasyonu (TAV) gereken hastalarda kullanılan sol çift lümenli tüplerin (ÇLT) pozisyonunun doğrulanmasında toraks USG yöntemini hızlı klinik değerlendirme (HKD) yöntemi ile karşılaştırarak, USG’nin ÇLT pozisyonunun doğrulanmasında katkısı olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: TAV gereken ve sol ÇLT ile entübe edilen 113 hasta çalışmaya dahil edildi. Fiberoptik bronkoskop (FOB) kullanmadan, kör entübasyon sonrası HKD ve USG yöntemleri ile elde edilen doğruluk tahminleri sonrasında; hasta supin pozisyonda iken konvansiyonel klinik değerlendirmeler yapılarak; TAV sırasında SpO2 > %90, peak havayolu basıncı < 35 cmH2O, plato havayolu basıncı ise < 25 cmH2O olması ile ÇLT pozisyonunun optimum olduğuna karar verildi. HKD yönteminde toraksın inspeksiyonu ve oskültasyonu yapılırken, USG yönteminde lung sliding ve lung pulse değerlendirildi. Toraks USG; HKD sonrası, ÇLT pozisyonu değiştirilmeden bütün hastalara uygulandı. ÇLT pozisyonunu tahmin etmede her iki yöntem sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: USG yöntemiyle doğru ya da yanlış ÇLT pozisyonunu tahmin başarısı %83,2 iken, HKD yöntemiyle %77,9 idi (p<0.05). USG’nin sensitivite ve negatif prediktif değeri; HKD’ye göre daha yüksekti. ÇLT’nin %71,7 oranında doğru pozisyonda ve %28,3 malpozisyon olduğu saptandı. Malpozisyon düşünüldüğünde ÇLT’ye yeniden pozisyon verildi.
Tek manipülasyonla malpozisyonu düzeltilen 14 (%43,7) hasta iken birden fazla manipülasyon gereken hasta sayısı 18 (%56,3) idi. ÇLT’ye yeniden pozisyon verme işlemlerinde başarı sağlanamadığı durumlarda ise, ÇLT yerleşimi yanlış kabul edilerek hasta supin pozisyonda iken, 6 (%5,3) hastada FOB yardımıyla ÇLT optimum pozisyona yerleştirildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hızla yapılabilen ve noninvaziv bir işlem olan toraks USG yöntemi, ÇLT pozisyonunu değerlendirmede klinik olarak karar vermeye katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Tek akciğer ventilasyonu, çift lümenli tüp, ultrasonografi, malpozisyon.

Ali Doğan, Hilal Sazak, Mehtap Tunc, Ali Alagöz. Effectiveness Thoracic Ultrasonography to Confirm Position of Double Lumen Endobronchial tube. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 247-256

Corresponding Author: Ali Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale