ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Efficacy of Epidural Morphine and Paravertebral Catheter in Post Thoracotomy Pain [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 55-61 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.46362

Efficacy of Epidural Morphine and Paravertebral Catheter in Post Thoracotomy Pain

Abdulkerim Bayülgen1, Mustafa Azizoğlu2, Sungur Selim Sinan1, Erhan Ayan1, Davud Yapıcı2, Mehmet Oğuz Köksel1
1Department Of Thoracic Surgery, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Mersin University, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: To investigate if paravertebral catheter which is placed under direct vision during surgery is superior to lumbar epidural morphine application.
METHODS: The records of 66 patients who underwent thoracotomy between January 2013 and January 2014, who had 34 lumbar epidural catheters and 32 paravertebral catheters and who are meeting the inclusion criteria were evaluated retrospectively. From the patients’ files pain scores (Verbal Rating Scale) at postoperative 0, 1, 4, 12 and 24 hour were recorded during both resting and coughing. In addition, heart rate, blood pressures, respiratory rate, saturation, thoracic drain withdrawal times and postoperative complications were recorded at the same postoperative hours.
RESULTS: Demographic and operative data of patients in both groups were similar. In terms of postoperative pain, Verbal Rating Scale was similar in both groups at all measurement times. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of postoperative complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The paravertebral catheter which is placed under direct vision during thoracotomy provided the same level of analgesia as the lumbar epidural morphine administration. We believe that the paravertebral catheter may be an alternative method to epidural due to its effective analgesia and safely application.

Keywords: Paravertebral block, epidural morphine, thoracotomy, pain

Epidural Morfin ve Paravertebral Kateter Uygulamasının Torakotomi Sonrası Ağrıda Etkinliği

Abdulkerim Bayülgen1, Mustafa Azizoğlu2, Sungur Selim Sinan1, Erhan Ayan1, Davud Yapıcı2, Mehmet Oğuz Köksel1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Torakotomi sonrası ağrıda, cerrahi sırasında direk görülerek takılan paravertebral kateterin, Lomber epidural morfin uygulamasına üstünlüğünün olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2013 – Ocak 2014 tarihleri arasında torakotomi uygulanan ve çalışmaya dahil etme kriterlerine uyan 34 lomber epidural kateter ve 32 paravertebral kateter uygulanan toplam 66 hastanın dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hastaların dosyalarından hem istirahat hem de öksürük sırasındaki postoperatif 0, 1, 4, 12 ve 24. saat ağrı düzeyleri (Verbal Rating Scale) kaydedildi. Ayrıca postoperatif aynı saatlerdeki kalp hızları, kan basınçları, solunum sayısı, parmak ucu saturasyonları, toraks dren çekilme zamanları ve postoperatif komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Her iki gruptaki hastaların demografik ve operatif verileri benzerdi. Postoperatif ağrı açısından, bütün ölçüm zamanlarında, Verbal Rating Scale her iki grupta benzer olarak bulundu. Her iki grup arasında postoperatif komplikasyonlar açısından da istatistiksel anlamlı bir farklılık saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Torakotomi sırasında direk görülerek takılan paravertebral kateter, lomber epidural kateterden uygulanan morfin ile aynı düzeyde analjezi sağlamıştır. Daha güvenilir bir şekilde uygulanabilmesi ve etkin analjezi sağlanması nedeni ile paravertebral kateterin, epidural uygulamasına alternatif bir yöntem olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Paravertebral blok, epidural morfin, Torakotomi, ağrı

Abdulkerim Bayülgen, Mustafa Azizoğlu, Sungur Selim Sinan, Erhan Ayan, Davud Yapıcı, Mehmet Oğuz Köksel. Efficacy of Epidural Morphine and Paravertebral Catheter in Post Thoracotomy Pain. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 55-61

Corresponding Author: Abdulkerim Bayülgen, Türkiye
LookUs & Online Makale