ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effects Of Albumin Level And Management of Fluid Replacement on Postoperative Outcome in Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 242-246 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.07269

The Effects Of Albumin Level And Management of Fluid Replacement on Postoperative Outcome in Cardiac Surgery

Nurşen Tanrıkulu1, Babürhan Özbek2, Ergun Demirsoy1
1Kolan International Hospital, Department of Anesthesiology, Istanbul / Turkey
2Van Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Van / Turkey

INTRODUCTION: Crystalloid sollutions are recommended as first choice for fluid replacement after cardiac surgery. Albumin and synthetic colloids are used in special condition. In this study, the effects of preoperative albumin level on postoperative period and the effects of albumin were investigated.
METHODS: Patients who underwent cardaic surgery between 01.01.2014 and 31.12.2018 were evaluated retrospectively. Patients were divided into two groups according to preoperative albumin levels. Patients with preoperative albumin level < 4 g / dl are in Group 1 and ≥ 4 g / dl in Group 2. Effects of preoperative albumin levels on early postoperative morbidity and mortality and its relationship with fluid replacement were evaluated.
RESULTS: Hypoalbuminemia persisted in postoperative period in patients with low preoperative albumin levels. During follow-up, 13 patients developed minor complications, of which 12 were in Group 1, and ten had albumin replacement. There were 10 mortality, (9 in Group 1, 1 in Group 2); although 7 of them underwent albumin replacement. It was seen that preoperative albumin value under 4 g / dl increased the risk of postoperative complications 14 times and the application of albumin replacement in these patients did not provide the expected contribution to the outcome.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Low preoperative albumin value is associated with increased morbidity and mortality in the postoperative period, however, albumin replacement does not contribute positively to the outcome. In accordance with the recommendations of current guidelines, it would be appropriate to consider crystalloid solution as the first choice in cases where blood replacement is not required after cardiac surgery.

Keywords: Albumin, cardiac surgery, colloid, crystalloid, oncotic pressure

Kalp Cerrahisinde Albümin Değerinin ve Sıvı Replasman Yönetiminin Postoperatif Döneme Etkisi

Nurşen Tanrıkulu1, Babürhan Özbek2, Ergun Demirsoy1
1Kolan International Hospital, Anestezi Servisi, İstanbul / Türkiye
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, Van / Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalp cerrahisi sonrası sıvı replasmanında ilk tercih olarak kristalloidler önerilmekle birlikte, bazı özel durumlarda albümin ve sentetik kolloidler de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada preoperatif albümin değerinin postoperatif döneme etkisi ve bu hastalarda albümin kullanımının sonuca etkileri araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Servisimizde 01.01.2014-31.12.2018 tarihleri arasında açık kalp cerrahisi uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar preoperatif albümin değerlerine göre 2 gruba ayrıldı. Preoperatif albümin değeri 4 gr/dl olan hastalar Grup 1’i, albümin değeri 4 gr/dl üzerinde olan hastalar Grup 2’yi oluşturdu. Hastalarda preoperatif albümin değerinin postoperatif erken dönem morbidite ve mortaliteye etkileri ve kullanılan sıvı replasmanı ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Preoperatif albümin değeri düşük olan hastalarda postoperatif dönemde de hipoalbüminemi devam etti. Takiplerde 13 hastada minör komplikasyon gelişirken bunun 12’si Grup 1’de olup, on hastaya albümin replasmanı uygulanmıştı. Postoperatif dönemde 9’u Grup 1’de olmak üzere 10 mortali gelişti. Kaybedilen hastaların 7’sine postoperatif dönemde albümin replasmanı yapılmasına rağmen hastalar kaybedilmişti. Preoperatif albümin değerinin 4 g/dl altında olmasının postoperatif komplikasyon riskini 14 kat arttırdığı ve bu hastalarda albümin replasmanı uygulanmasının sonuca beklenen katkıyı sağlamadığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif albümin değerinün düşüklüğü postoperatif dönemde artmış morbidite ve mortalite ile ilişkili olmakla birlikte, albümin replasmanı sonuca olumlu katkı sağlamamaktadır. Güncel kılavuzların önerisi doğrultusunda kalp cerrahisi sonrası sıvı replasmanında kan replasmanı gerekmeyen durumlarda, kristalloid solüsyonunun ilk tercih olarak düşünülmesi doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Albümin, kalp cerrahisi, kolloid, kristalloid, onkotik basınç

Nurşen Tanrıkulu, Babürhan Özbek, Ergun Demirsoy. The Effects Of Albumin Level And Management of Fluid Replacement on Postoperative Outcome in Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 242-246

Corresponding Author: Nurşen Tanrıkulu, Türkiye
LookUs & Online Makale