ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Urinary Output During The Aortic Cross-Clamping Period In Isolated Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: An Indicator of Postoperative Acute Kidney Injury. [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 281-289 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.65002

Urinary Output During The Aortic Cross-Clamping Period In Isolated Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: An Indicator of Postoperative Acute Kidney Injury.

Mehmet Yılmaz1, Ayse Zeynep Turan1, Vildan Kılıç Yılmaz2, İpek Yakın Düzyol1, Ufuk Aydın3
1Health Sciences University Derince Research And Education Hospital, Department Of Anesthesiology And Intensive Care,Kocaeli, Turkey
2Health Sciences University Derince Research And Education Hospital, Department Of Algology, Kocaeli, Turkey
3Health Sciences University Bursa Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Postoperative acute kidney injury (AKI) is a common and serious complication of coronary artery bypass grafting surgery (CABG). In this prospective study, we investigated the efficacy of urinary volume during aortic cross-clamping (ACC) in cardiac surgery in determining postoperative AKI.
METHODS: This prospective study consisted of patients who underwent isolated coronary artery bypass surgery between January 2016 and April 2017. Patients with an increase of more than 1.5 times preoperative creatinine values on their third postoperative day were considered acute kidney injury according to RIFLE criteria. The patients were divided into two groups as AKI (+) and AKI (-), regarding presence of AKI, which were then compared.
RESULTS: Acute kidney damage developed in 12 patients out of 146 patients studied. The demographic variables, intraoperative variables were similar between the groups (p > 0.05). The urinary output during ACC (mL/kg/h) of the AKI (-) group was significantly higher than that of the AKI (+) group (p=0.045).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our data demonstrated that urinary output during ACC and cardiopulmonary bypass (CPB) periods may be a valuable criterion for early diagnosis of AKI. We suppose that, the patients with a urine output less than 3.345 ml/kg/h during the ACC period carry a high risk for postoperative AKI.

Keywords: Acute kidney Injury, Coronary artery bypass greft surgery, Urinary output during aortic cross clemp.

İzole Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Aortik Kros Klemp Sırasında Çıkan İdrar Miktarı: Postoperatif Akut Böbrek Hasarının Bir Göstergesidir.

Mehmet Yılmaz1, Ayse Zeynep Turan1, Vildan Kılıç Yılmaz2, İpek Yakın Düzyol1, Ufuk Aydın3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif akut böbrek hasarı (AKI) koroner arter baypas greft cerrahisinin (CABG) en önemli komplikasyonlardan bir tanesidir. Biz bu prospektif çalışmada açık kalp cerrahisinin aortik kros klemp (ACC) sırasındaki çıkan idrar miktarının postoperatif AKI belirleme üzerine etkisini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma prospektif olarak Ocak 2016 ile Nisan 2017 tarihleri arasında izole koroner baypas operasyonu geçiren hastalar üzerinde yapıldı. Postoperatif üçüncü günde preoperatif kreatinin değerlerinde 1,5 katından fazla artış olan hastalar RIFLE kriterlerine göre akut böbrek hasarı olarak kabul edildi. Hastalar AKI'nin varlığına göre i AKI (+) ve AKI (-) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

BULGULAR: Çalışmadaki 146 hastanın 12'sinde akut böbrek hasarı gelişti. Gruplar arasında demografik veriler ve intraoperatif değişkenler birbirine benzerdi (p> 0.05). AKI (-) gruptaki ACC sırasındaki çıkan idrar miktarı (ml/kg/saat) AKI (+) gruba göre önemli derecede yüksek bulundu (p=0.045).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Verilerimiz ACC ve kardiyopulmoner baypas sırasındaki çıkan idrar miktarının AKI erken tanısı için değerli bir kriter olabileceğini gösterdi.
Biz ACC sırasında idrar çıkışı 3.345 ml/kg/saatin altında olan hastaların postoperatif AKI için yüksek risk taşıdığı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Koroner arter baypas greft amelliyatı, Aortik kros klemp sırasındaki idrar miktarı.

Mehmet Yılmaz, Ayse Zeynep Turan, Vildan Kılıç Yılmaz, İpek Yakın Düzyol, Ufuk Aydın. Urinary Output During The Aortic Cross-Clamping Period In Isolated Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: An Indicator of Postoperative Acute Kidney Injury.. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 281-289

Corresponding Author: Mehmet Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale