ISSN 1305 - 5550

Quick Search
İnvestigation on the effects of melatonin premedication to intraoperative and postoperative hemodynamic parameters, peripheral oxygen saturation, postoperative anxiety and cognitive functions in the patients that in epidural anesthesia [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 270-280 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.55477

İnvestigation on the effects of melatonin premedication to intraoperative and postoperative hemodynamic parameters, peripheral oxygen saturation, postoperative anxiety and cognitive functions in the patients that in epidural anesthesia

Mehmet Kaya1, Abdulkadir Yektaş1, Abdurahman Çetin2
1TC. HSU. Diyarbakır Gazi Yaşargil TRH-Departmant of Anesteziyoloji and Reanimation
2TC. HSU. Diyarbakır Gazi Yaşargil TRH-Departmant of neurosurgery

INTRODUCTION: Anxiety is a preoperative complication, which most patients encounter. The use of a premedication to reduce preoperative anxiety with minimal cognitive impairment is crucial. This study was conducted to compare the sedative effect of preoperative melatonin in patients with transurethral prostatectomy that performed on the cases decided to apply epidural anesthesia undergoing elective surgery.
METHODS: This study was performed on the cases decided to apply epidural anesthesia were selected from among the 80 male patients with transurethral prostatectomy over the age of 60. Patients were divided randomly into 2 groups as 40 people. 6mg melatonin were given to working group Group 1 for preoperative 60 minutes. Premedication was not used in control group Group 2
After applying the epidural catheter to patients, 3 mL 1% lidocain as test dosage was applied from epidural catheter than 12-18 mL 0.5% levobupivacain were applied before preoprative 20 minutes with confirming of the localisation of the catheter.


RESULTS: Meaningful difference were determineted between the postoperative HR, SAP, DAP, MAP values when the groups were compared. SpO2 values of Group 1 were determineted meaningfully higher than the group 2 values when groups were compared about peripheral oxygen saturation. The postoperative 1st hour MMT value of Group 1 were determineted meaningfully higher than the postoperative 1st hour MMT value of Group 2 when the groups were compared about MMT values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We established that useage of melatonin in patients before epidural block affects positively to cognitive functions and hemodinamic parameters but not any positive or negative effect on anxiety.

Keywords: Epidural anesthesia, premedication, anxiety, melatonin, cognitive functions

Melatonin premedikasyonunun epidural anestezi yapılan hastalarda intraoperatif ve postoperatif hemodinamik parametreler, periferiferik oksijen satürasyonu, postoperatif anksiyete ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkilerinin incelenmesi

Mehmet Kaya1, Abdulkadir Yektaş1, Abdurahman Çetin2
1TC. SBÜ. Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH- Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği
2TC.SBÜ. Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH-Beyin cerrahisi kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Anksiyete perioperatif bir komplikasyondur ve birçok hasta bu durumla yüzyüze kalır. Premedikasyon kullanımı minimal kognitif bozulma ile anksiyeteyi azaltır ve bu yüzden önemlidir. Bu çalışmada epidural kateter takılan ve elektif TUR-prostat ameliyatı olacak hastalarda preoperatif melatoninin intraoperatif vital bulgulara, postoperatif anksiyete ve kognitif fonksiyonlara etkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 60 yaş üstü 80 erkek olguda gerçekleştirildi. Hastalar rastgele 40’ ar kişilik iki gruba ayrıldı. Grup 1 ( n=40) ameliyattan 60 dakika önce melatonin 6 mg verildi. Grup 2 ( n=40) premedikasyon yapılmadı.
TUR-Prostat hastalarına epidural kateter yerleştirildikten sonra, epidural kateterden 3 mL % 1’ lik lidokain test dozunu takiben, kateterin yeri doğrulandıktan sonra preoperatif 20 dakika önce epidural kateterden 12-18 mL % 0.5’ lik levobupivakain yapıldı.

BULGULAR: Gruplar karşılaştırıldığında postoperatif SAB, DAB, OAB ve KAH değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Gruplar periferik oksijen saturasyonu açısından karşılaştırıldığında, Grup 1’in SpO2 değerlerinin, Grup 2 değerlerinden anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi. Gruplar MMT açısından karşılaştırıldığında Grup 1’ in postoperatif 1. saat MMT değeri, Grup 2’ nin postop 1. saat MMT değerinden anlamlı derece yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epidural blok öncesi hastalara melatonin verilmesinin kognitif fonksiyonları ve hemodinamik parametreleri olumlu etkilediği ancak anksiyete üzerine olumlu ya da olumsuz etkisinin bulunmadığı kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Epidural anestezi, Premedikasyon, Anksiyete, Melatonin, kognitif fonksiyonlar

Mehmet Kaya, Abdulkadir Yektaş, Abdurahman Çetin. İnvestigation on the effects of melatonin premedication to intraoperative and postoperative hemodynamic parameters, peripheral oxygen saturation, postoperative anxiety and cognitive functions in the patients that in epidural anesthesia. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 270-280

Corresponding Author: Abdulkadir Yektaş, Türkiye
LookUs & Online Makale