ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Transfusion Triggers in Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(2): 27-45 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.027

Transfusion Triggers in Cardiac Surgery

Tayfun Güler
Universal Hospitals Group, Taksim - Istanbul

Perioperative bleeding requiring blood transfusion is common during cardiac operations, especially those procedures that require cardiopulmonary bypass and cardiac operations consume as much as 10% to 15% of the nation’s blood supply. In addition to its life-saving effect in cardiac surgery, transfusion of allogenic packed red blood cells (RBC) can be beneficial in situations where a critically low hematocrit is contributing to a state of oxygen-supply dependency. Unfortunately, these benefits are countered by the risks of infectious and noninfectious complications of transfusion. As screening for transfusion-associated infections has improved, noninfectious complications of transfusion now cause the majority of morbidity and mortality associated with transfusion in the United States. For example, transfusion-related acute lung injury, transfusion-associated circulatory overload, and hemolytic transfusion-reactions are the first, second, and third leading causes of death from transfusion, respectively.(1-4)

In cardiac surgery patients, anesthesiologists and intensive care physicians must carefully consider the advantages and disadvantages of acute anemia and transfusion of blood products before making the decision of transfusion in avoid to its high morbidity and mortality profile. The aim of this article is to summarize the risks of acute anemia and RBC transfusions and to share the current indications for RBC transfusions in cardiac surgery patients.

Keywords: Transfusion, Cardiac surgery

Kardiyak Cerrahide Transfüzyon Kararı

Tayfun Güler
Universal Hastaneler Grubu, Taksim - İstanbul

Özellikle kardiyopulmoner baypas eşliğinde yapılanlarda olmak üzere kardiyak cerrahide kan transfüzyonu gerektiren perioperatif kanama sıklığı yüksek olduğundan kardiyak operasyonlar mevcut kan deposunun %10-15 kadarını tüketmektedir. Kardiyak cerrahide yaşam kurtaran etkinliğine ek olarak eritrosit süspansiyonlarının transfüzyonu, oksijen ihtiyacı ve sunumu arasındaki dengenin kritik ölçüde hematokrite bağlı olduğu durumlarda yarar sağlamaktadır. Ne yazık ki transfüzyonun sağlayacağı bu yararlı etkilerin karşısında transfüzyonun enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz riskleri durmaktadır. Transfüzyona eşlik eden enfeksiyöz komplikasyonların transfüzyon öncesinde saptanmasına yönelik tekniklerin gelişmiş olması nedeniyle günümüzde artık, Amerika Birleşik Devletleri’nde transfüzyondan kaynaklanan ölümlerin büyük bir çoğunluğundan nonenfeksiyöz komplikasyonlar sorumlu tutulmaktadır. Örneğin transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı, transfüzyona bağlı dolaşım yüklenmesi ve hemolitik transfüzyon reaksiyonları, transfüzyona bağlı ölümlerde ilk üç sırada yer alan komplikasyonlardır.(1-4)

Kardiyak cerrahi hastalarında transfüzyonun taşıyabileceği morbidite ve mortalite riski düşünüldüğünde, anestezistlerin ve yoğun bakımcıların transfüzyon kararı verirken daha özenli düşünmeleri zorunlu hale gelmektedir. Bu yazıda, kardiyak cerrahi uygulanan hastalarda, akut anemi ve eritrosit transfüzyonunun riskleri ile güncel perioperatif kan transfüzyonu endikasyonları özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, Kardiyak Cerrahi

Tayfun Güler. Transfusion Triggers in Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(2): 27-45

Corresponding Author: Tayfun Güler, Türkiye
LookUs & Online Makale