ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Retrospective Investigation Of Anatomical Localization Preference And Catheter Malposition In Patients With Central Venous Catheterization [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 95-101 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.30301

Retrospective Investigation Of Anatomical Localization Preference And Catheter Malposition In Patients With Central Venous Catheterization

Harun Özmen1, Bahar Aydınlı1, Uğur Serkan Çitilcioğlu1, Alptuğ Özen2, Kamuran Tekin3
1Department of Anesthesiology and Reanimation,Mersin Training and Research Hospital, MERSİN
2Department of Radiology,Mersin Training and Research Hospital, MERSİN
3Ministry of Health Batman District Hospital. MERSİN

INTRODUCTION: Central venous catheterization (CVC) is an invasive procedure used in intensive care units with various indications. Malposition has been reported in the literature ranging from 3.6-14% in practice. In this study, we aimed to determine the preference of catheter placement and malposition rates in SVC application performed by specialist physicians in our intensive care units without using ultrasonography.
METHODS: After the approval of the ethics committee, 1710 patient files were applied to the Mersin City Training and Research Hospital in 2017-2019. Permanent port catheter, dialysis catheter and catheters placed in pediatric patients under 18 years of age were excluded from the study. All catheterization procedures were performed by a specialist physician using 7 F catheters with Seldinger technique without the use of ultrasound.
RESULTS: Of the 1463 patients included in the study, 842 patients had internal jugular vein, 467 patients had subclavian vein and 154 patients had femoral vein. When femoral catheterization was excluded, malposition was found in 1309 patients with a rate of 1.68%. There were 14 malposition catheters in the right internal jugular vein, 6 in the right subclavian vein and 2 in the left subclavian vein catheterization.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion,it has been reported that ultrasound-guided catheter placement may prevent malposition and reduced complication rate when performed by experienced clinicians. However,when the ultrasound is not available, we believe that performing the procedure by experienced clinicians and confirming the accuracy of the catheter position with lung x-ray after the procedure may reduce malposition rates


Keywords: central venous, catheterisation, malposition

Santral Venöz Kateterizasyon Yapılan Hastalarda Kateter Yerleştirme Lokalizasyonu Tercihi Ve Kateter Malpozisyonlarının Retrospektif İncelenmesi.

Harun Özmen1, Bahar Aydınlı1, Uğur Serkan Çitilcioğlu1, Alptuğ Özen2, Kamuran Tekin3
1Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, MERSİN
2Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, MERSİN
3Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral venöz kateterizasyon(SVK) çeşitli endikasyonlarla yoğun bakımlarda kullanılan invaziv bir işlemdir. Literatürde, uygulamada % 3,6-14 arasında değişen oranlarda malpozisyon bildirilmiştir. Bu çalışmayla yoğun bakımlarımızda uzman hekimler tarafından ultrasonografi kullanmadan yapılan SVK uygulamasında kateter yerleştirme yeri tercihi ve malpozisyon oranlarımızı belirlemeyi amaçladık.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı sonrası Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017-2019 yıllarında SVK işlemi uygulanan 1710 hasta dosyası hastane bilgi yönetim sisteminden tarandı. Kalıcı port kateter, diyaliz kateteri ve 18 yaş altı pediatrik hastalarda yerleştirilen kateterler çalışma dışı bırakıldı. Tüm kateterizasyon işlemleri uzman hekim tarafından ultrasonografi kullanmaksızın Seldinger tekniğiyle 7 F kateterler kullanılarak yapılmıştı.


BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 1463 hastadan kateter yerleşim yeri olarak, en çok olmak üzere 842 hastada internal juguler ven, 467 hastada subklavian ven ve 154 hastada femoral ven kullanıldığı tespit edildi. Femoral katetrizasyon değerlendirme dışı bırakıldığında 1309 hastada %1.68 oranında malpozisyon saptanmıştır. Sağ internal juguler venden yapılan kateteterizasyonlarda 14 adet, sağ subklavian ven kateterizasyonunda 6 adet ve sol subklavian ven kateterizasyonunda 2 adet malpozisyon gelişmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak ultrason rehberliğinde kateter yerleştirilmesi tecrübeli klinisyenler tarafından uygulandığında malpozisyon gelişimini önleyebildiği ve daha az komplikasyona neden olabileceği bildirilse de ultrasonun olmadığı uygulamalarda işlemin deneyimli kişilerce yapılmasının ve işlem sonrasında kateter yerinin doğruluğunun teyit edilmesinin malpozisyon oranlarını azaltabileceğini düşünmekteyiz"

Anahtar Kelimeler: Santral venöz, kateterizasyon, malpozisyon

Harun Özmen, Bahar Aydınlı, Uğur Serkan Çitilcioğlu, Alptuğ Özen, Kamuran Tekin. Retrospective Investigation Of Anatomical Localization Preference And Catheter Malposition In Patients With Central Venous Catheterization. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 95-101

Corresponding Author: Harun Özmen, Türkiye
LookUs & Online Makale