ISSN 1305 - 5550

Hızlı Arama
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Açık Kalp Cerrahisinde Kapak ve Koroner Ameliyatlarında Serebral Oksijenasyon Monitörizasyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(1): 8-14 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.008

Açık Kalp Cerrahisinde Kapak ve Koroner Ameliyatlarında Serebral Oksijenasyon Monitörizasyonu

Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz1, Ümit Karadeniz2, Zeliha Aslı Demir3, Perihan Kemerci3, Rabia Koçulu3, Mustafa Bindal3, Ayşim Ertürk3, Ayşegül Özgök3
1Uşak Devlet Hastanesi, Uşak
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sakarya
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyovasküler cerrahi sırasında near infrared spektroskopi (NIRS) ile serebral oksijenasyon monitörizasyonu değeri gittikçe artan bir metotdur. Çalışmamızda kardiyotomi yapılan kapak hastalarında teorik olarak daha fazla olan embolik olayları NIRS monitorizasyonu yaparak saptayıp saptayamayacağımızı, koroner hastalarıyla kıyaslayarak araştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kardiyopulmoner baypas (KPB) kullanılarak elektif kapak operasyonu (grup 1) ve koroner arter baypas greftleme (grup 2) operasyonu planlanan 40 hasta çalışmaya alındı. Hastaların NIRS değerleri, arteriyel kan basınçları, kalp hızı, oksijenasyon, hematokrit, laktat değerleri; indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası, kanülasyon sırasında, KPB'a girildikten 5dk sonra, KPB’ta en düşük ısıda, KPB’tan çıktıktan 5dk sonra ve operasyon sonunda olmak üzere 7 dönemde kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arasında hastaların demografik özellikleri, operasyon süreleri farklı saptanmadı. Grup l'de kros-klemp ve KPB sürelerinin uzun olduğu saptandı. Gruplarda hemodinamik veriler, sağ-sol NIRS değerleri farklı bulunmadı. Grupların kendi içinde değerlendirilen sağ-sol NIRS değerleri de benzerdi. Yoğun bakımda inotropik ilaç desteği Grup 1’de anlamlı olarak yüksekti.Yoğun bakımda kalış süreleri,ekstübasyon zamanları açısından gruplar birbirine benzer bulundu. Hastaların post-operatif 24.saatteki nörolojik muayeneleri normaldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda kalp boşlukları açılan ve açılmayan hasta grupları arasında belirlenen zaman aralıklarında takip ettiğimiz parametreler ve NIRS ölçümlerindeki değişimler açısından anlamlı farklılık saptanmadı. NIRS monitörizasyonu ile emboli saptanması ancak çok büyük vasküler yatağın etkilenmesiyle ortaya çıkacak perfüzyon bozukluklarında aşikar olarak görülebileceğinden, emboli varlığını daha ayrıntılı olarak tespit edebilmek için transkranial doppler kullanımı ve intrakardiyak havayı devamlı izlemek için transözofageal ekokardiyografi monitörizasyonunu da içeren ve daha fazla hastaya sahip çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: kardiyak anestezi, koroner arter baypas greft cerrahisi, kapak cerrahisi, near infrared spektroskopi, serebral oksijenasyon

Monitorisation of Cerebral Oxygenation in Cardiac Surgeries with and Without Cardiotomy

Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz1, Ümit Karadeniz2, Zeliha Aslı Demir3, Perihan Kemerci3, Rabia Koçulu3, Mustafa Bindal3, Ayşim Ertürk3, Ayşegül Özgök3
1Uşak State Hospital, Uşak
2Sakarya University Scholl Of Medicine, Anesthesiology And Reanimation Department, Sakarya
3Turkey Yüksek İhtisas Trainind And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Department, Ankara

INTRODUCTION: Cerebral oxygen monitorisation with NIRS during cardiovascular surgery is a method with increasing value. In our study we aimed to detect the risk of embolus which is higher in patients who underwent cardiotomy using NIRS monitorisation in comparison to coronary patients.
METHODS: Fourty patients were enrolled to our study who underwent elective valvular surgery by cardiopulmonar bypass (group 1) and coronary artery bypass grafting (group 2). Patients’ NIRS values, arterial blood pressures, heart rates, oxygenation, hematocrite and lactate levels were recorded in 7 time periods as before and after anesthesia induction, during canulation, 5th min. of cardiopulmonar bypass, while nadir temperature is reached, 5th min.after cardiopulmonar bypass and at the end of the operation.
RESULTS: Between 2 groups there were no difference detected of demographic features of patients and operation times. In group 1 cross clemping and CPB times were detected longer. Between groups; hemodynamic datas, right and left NIRS values were not different. Right and left NIRS values which evaluated within groups were similar too. In group 1 inotropic support in ICU was significantly high. ICU stay and extubation times were similar between groups. 24th hour examination of patients postoperatively were normal.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study no difference were detected about changes of NIRS measurements and observed parameters for patients. Hence embolus detection with NIRS is seen in perfusion disorders emerging from major vascular bed influence, to detect embolus events detailed studies including more patients are required with transcranial doppler use and monitorisation of intracardiac air regularly by transesophagial echocardiography.

Keywords: cardiac anesthesia, coronary artery by-pass graft surgery, valvular surgery, near infrared spectroscopy, cerebral oxygenation

Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Ümit Karadeniz, Zeliha Aslı Demir, Perihan Kemerci, Rabia Koçulu, Mustafa Bindal, Ayşim Ertürk, Ayşegül Özgök. Monitorisation of Cerebral Oxygenation in Cardiac Surgeries with and Without Cardiotomy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(1): 8-14

Sorumlu Yazar: Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Türkiye