ISSN 1305 - 5550
Cilt : 24 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2018
DERLEME
1.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi (II) Monitorizasyon ve Sıvı Yanıtlılığının Öngörülmesi
Fluid Therapy and Management (II) Monitoring and Prediction of Fluid Responsiveness
Zeynep Zühal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2018.001  Sayfalar 1 - 10 (3986 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Endotrakeal entübasyonda Airtraq ve Macintosh laringoskop kullanımının hemodinami üzerine yanıtlarının karşılaştırılması
Comparison of the hemodynamic effects of the endotracheal intubation with Airtraq and Macintosh laryngoscopes.
Murat Acarel, Hilmi Ömer Ayanoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2018.011  Sayfalar 11 - 15 (401 kere görüntülendi)

3.
Nonkardiyak cerrahi geçirecek kardiyovasküler hastaliği olan hastalarin preoperatif değerlendirilmesi
Preoperative evaluation of patients with cardiovascular disease for noncardiac surgery
Meltem Güner Can, Özgen Ilgaz Koçyiğit, Mehmet Bilhan Hayırlıoğlu, Muharrem Koçyiğit, Zeynep Kayhan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.016  Sayfalar 16 - 22 (517 kere görüntülendi)

4.
Koroner Arter Baypas Cerrahisinden Sonra Postoperatif Analjezide Parasetamol, Diklofenak sodyum ve Tramadol Verilmesi
Administration of Paracetamol, Diclofenac Sodium, And Tramadol in Postoperative Analgesia After Coronary Artery Bypass Surgery
Yaşar Arslan, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2018.023  Sayfalar 23 - 28 (735 kere görüntülendi)

5.
Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Deneyimlerimiz: Retrospektif Değerlendirme
Our experiences in central venous catheterization in intensive care unit: Retrospective Evaluation
Mehmet Salim Akdemir, Ebru Tarıkçı Kılıç, Haluk Kılıç, Seher Altınel
doi: 10.5222/GKDAD.2018.029  Sayfalar 29 - 34 (1033 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Ekstrakorporalmembranoksijenizasyonu (ECMO) takılan hastada bacak iskemisi: Olgu sunumu
Patient's leg ischemia with extracorporealmembranoxygenesis (ECMO): Case report
Mine Altınkaya Çavuş, Hayriye Cankar Dal, İbrahim Mungan, Dilek Kazancı, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.035  Sayfalar 35 - 39 (1420 kere görüntülendi)

7.
Safen ven greftinin katlanması nedeniyle ST elevasyonu
ST elevation due to folding of safen vein graft
Ayşe Lafçı, Derya Gökçınar, Serdar Günaydın
doi: 10.5222/GKDAD.2017.040  Sayfalar 40 - 43 (394 kere görüntülendi)