ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Endovasküler Aort Onarımında Anestezi Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 272-280 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.29053

Endovasküler Aort Onarımında Anestezi Yönetimi

Arzu Karaveli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Antalya, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda, aort patolojisi nedeni ile endovasküler aort onarımı uygulanan hastaların
anestezi tekniklerinin ve sonuçlarının geriye yönelik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu retrospektif ve gözlemsel çalışmaya, 2015-2021 yılları arasında abdominal ve/veya
torasik aort anevrizması nedeni ile EVAR veya TEVAR uygulanan hastalar dahil edildi. Hastaların
demografik verileri, cerrahi ve anestezi tipi, cerrahi ve anestezi süresi, kan transfüzyon miktarı, YBÜ
ve hastanede yatış süreleri kayıt altına alındı.
Bulgular: Abdominal ve/veya torasik aort anevrizması nedeni ile EVAR ve TEVAR uygulanan toplam
206 hastanın verilerine ulaşıldı. 63 hastaya TEVAR ve 143 hastaya EVAR uygulandığı saptandı.
TEVAR yapılan 63 hastanın tümüne genel anestezi (GA) altında işlem yapılırken, EVAR uygulanan
15 hastaya GA altında ve 128 hastaya rejyonal anestezi (RA) altında işlemin yapıldığı tespit edildi.
Ortalama anestezi ve cerrahi süreleri GA uygulananlarda 136.1±72.0 dak. ve 112.2±71.3 dak. ve RA
uygulananlarda 112.2±71.3 dak. ve 96.5±32.1 dak. olarak bulundu. Ortalama YBÜ ve hastanede
yatış süreleri GA uygulananlarda 1.6±2.1 gün ve 3.1±2.7 gün; RA uygulananlarda 1.2±0.6 gün ve
3.1±2.5 gün olarak belirlendi.
Sonuç: Aort anevrizması nedeni ile EVAR uygulanan hastalarda anestezi tekniği olarak GA veya RA
yöntemleri tercih edilmektedir. EVAR’da RA’nin GA’ye göre hastane ve YBܒde kalış sürelerini kısaltması,
kan ürün gereksinimini azaltması, gerek anestezi gerekse de cerrahi işlem sürelerini kısaltması
gibi avantajları olmakla birlikte, anestezi tekniğinin seçiminde hasta özelliklerinin de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: aort anevrizması, endovasküler aort onarımı, genel anestezi, rejyonal anestezi

Anesthesia Management in Endovascular Aortic Repair

Arzu Karaveli
University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Antalya, Turkey

Objective: Our study aimed to examine retrospectively the anesthesia techniques and their results
applied to patients who underwent endovascular aortic repair due to aortic pathology.
Methods: This retrospective and observational study included patients who underwent EVAR or
TEVAR for abdominal and/or thoracic aortic aneurysm between 2015-2021. Patients’ demographic
data, type of surgery and anesthesia, duration of surgery and anesthesia, amount of blood
transfusion, lengths of stay in ICU and of hospital were recorded.
Results: The data of 206 patients who underwent EVAR and TEVAR for abdominal and/or thoracic
aortic aneurysm were obtained. TEVAR was applied to 63 patients and EVAR was applied to 143
patients. The procedure was performed under general anesthesia (GA) in all 63 patients who
underwent TEVAR, while 15 patients who underwent EVAR were operated under GA and 128
patients under regional anesthesia (RA). The mean anesthesia and surgery times were found
136.1±72.0 min. and 112.2±71.3 min. in GA patients and it was 112.2±71.3 min. and 96.5±32.1
min. in RA patients. The mean length of ICU and hospital stays were determined as 1.6±2.1 days
and 3.1±2.7 days in GA patients, and 1.2±0.6 days and 3.1±2.5 days in RA patients.
Conclusion: GA or RA methods are preferred as anesthesia techniques in patients undergoing EVAR
due to aortic aneurysm. Although RA has advantages compared to GA, such as shorting the lenght
of hospital and ICU stays, reducing the blood product requirements, shorting both anesthesia and
surgery times, patient characteristics should also be considered in the selection of anesthesia
techniques.

Keywords: aortic aneurysm, endovascular aortic repair, general anesthesia, regional anesthesia

Arzu Karaveli. Anesthesia Management in Endovascular Aortic Repair. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 272-280

Sorumlu Yazar: Arzu Karaveli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale