ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Risk Factors for Sepsis Following Congenital Heart Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 89-95 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.99815

Risk Factors for Sepsis Following Congenital Heart Surgery

Yasemin Yavuz1, Nurgul Yurtseven2, Numan Ali Aydemir3, Oktay Korun3, Serap Şimşek-Yavuz4
1Health Sciences University Koşuyolu Training and Research Hospital, Department of Anesthesia and Reanimation
2Health Sciences University Dr Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital Anesthesia and Reanimation Department
3Health Sciences University Dr Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital Department of Pediatric Heart Surgery
4Istanbul Medical Faculty, Department of Infectious Diseases

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the incidence of sepsis and risk factors associated with sepsis in pediatric patients who underwent congenital heart surgery.
METHODS: 289patients were prospectively enrolled in this study. Patients were divided into two groups according to the Society of Critical Care Medicine (SSCM) diagnostic criteria as GroupI including 28 patients who fulfilled the criteria for sepsis and GroupII including 261 patients who were not diagnosed to have sepsis. Demographic information, type of operation, complexity, duration of preoperative hospitalization(>5 days) and intensive care unit(ICU) stay, requirements of mechanical ventilation(MV), history of pulmonary hypertension(PHT), and requirements of emergency surgery, total cardiopulmonary bypass(CPB) and aortic cross-clamp(ACC) times. During the postoperative period delayed sternal closure, duration of MV, the need for reintubation, and need for reoperation were also recorded.
RESULTS: The incidence of sepsis was %4.74. The mortality rate in septic patients was 32%. Factors associated with sepsis were younger age, low body weight, duration of preoperative hospitalization and ICU stay, preoperative requirement of MV, palliative and emergency surgery, history of PHT, prolonged MV, reintubation, and reoperation. Multivariate analysis identified reintubation and duration of MV as the major risk factors for sepsis
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serious infectious problems, such as sepsis, are encountered due to inadequate development of immune resistance mechanisms in pediatric patients. Appropriate preoperative preparation of patients for surgery, reducing the length of stay in the hospital and in the ICU, and reducing the need for reintubation by extubation of the patients for an optimal period, would reduce the mortality rate due to sepsis.

Keywords: Sepsis, Congenital Heart Surgery, Risk Factors

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrası Sepsiste Risk Faktörleri

Yasemin Yavuz1, Nurgul Yurtseven2, Numan Ali Aydemir3, Oktay Korun3, Serap Şimşek-Yavuz4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Sağlık Bilimleri üniversitesi Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Anabilim Dalı
4İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada konjenital kalp cerrahisi yapılan pediyatrik hastalarda sepsis sıklığı ve sepsis ile ilişkili risk faktörleri değerlendirildi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 289 hasta prospektif olarak alındı. Hastalar, Society of Critical Care Medicine (SSCM) tanı ölçütlerine göre Grup I'de, sepsis kriterlerini sağlayan 28 hasta ve Grup II'de sepsis tanısı almayan 261 hasta olmak üzere iki gruba ayrıldı. Demografik bilgiler, operasyon tipi, kompleksite, preoperatif hastanede yatış süresi (> 5 gün) ve yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış, mekanik ventilasyon ihtiyacı(MV), pulmoner hipertansiyon öyküsü (PHT) ve acil cerrahi girişim ihtiyacı, toplam kardiyopulmoner baypas(KPB) ve aortik kros klemp(AKK) süreleri kaydedildi. Postoperatif dönemde gecikmiş sternum kapanması, mekanik ventilasyon süresi, reentübasyon ve reoperasyon ihtiyacı kaydedildi.
BULGULAR: Sepsis insidansı % 4.74 idi. Septik hastalarda mortalite oranı % 32 idi. Sepsis ile ilişkili faktörler genç yaş, düşük vücut ağırlığı, preoperatif hastanede yatış süresi ve YBÜ kalış süresi, preoperatif MV, palyatif girişimler, acil cerrahi, PHT öyküsü, uzun süreli MV, reentübasyon ve reoperasyon idi. Çok değişkenli analiz, reintubasyon ve entübasyon süresini sepsis için majör risk faktörü olarak tanımlandı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik hastalarda sepsis gibi ciddi enfeksiyon problemleri, bağışıklık mekanizmalarının yetersiz gelişmesi nedeniyle rastlanmaktadır. Ameliyat için hastaların uygun preoperatif hazırlıkları, hastanede ve YBÜ'de kalma sürelerinin azaltılması ve hastaların optimal bir süre için ekstübasyona tabi tutulmasıyla tekrar entübasyon gereksiniminin azaltılması sepsis nedeniyle ölüm oranını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Konjenital Kardiyak Cerrahi, Risk Faktörleri

Yasemin Yavuz, Nurgul Yurtseven, Numan Ali Aydemir, Oktay Korun, Serap Şimşek-Yavuz. Risk Factors for Sepsis Following Congenital Heart Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 89-95

Corresponding Author: Nurgul Yurtseven, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale