ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Analgesic effectiveness of serratus anterior block for video-assisted thoracoscopic surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 17-22 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.60490

Analgesic effectiveness of serratus anterior block for video-assisted thoracoscopic surgery

Gözen Öksüz1, Muhammed Sayan2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical School Department of Anesthesiaology
2Gazi University Medical School Department of Chest Surgery

INTRODUCTION: In patients which undergoing Video Assisted-Thoracoscopic Surgery (VATS) for effective analgesia, multimodal analgesia should be used. Serratus anterior plane block (SAPB) was introduced in 2013. SAPB is used in our clinic for postoperative analgesia in VATS. The aim of this study was to evaluate the total analgesic consumption and the postoperative pain scores in patients performed with the SAPB undergoing VATS.
METHODS: After approval for the study, a total of 34 patients underwent VATS between May 2016 and June 2017 were examined retrospectively. The patients were divided into two groups. 24 patients were performed SAPB and iv PCA (intravenous patient-controlled analgesia) and 10 patient’s pain management were provided with only PCA. No block was administered to 10 patients because of anticoagulant therapy and patient refused block application. The demographic data of the patients (age, gender, operation type, and duration) were obtained from the anesthesia forms. Total analgesic consumption in 24 hour, postoperative pain scores evaluated with a visual analog scale (VAS) at 1, 6, 12 and 24 hours and complications, were taken from forms.
RESULTS: The demographic characteristics of the patients and operating time were similar. Total analgesic consumption in 24 hours and VAS scores at 1, 6, 12 and 24 hours postoperatively statistically significantly lower in SAPB group. No difference was determined between groups in respect of complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SAPB is an effective and preferable analgesia method and can be one of the multimodal analgesia components for postoperative pain management in VATS operations.

Keywords: Postoperative pain, block, Serratus anterior plane

Video yardımlı torakoskopik cerrahide serratus anterior plan bloğunun analjezik etkinliği

Gözen Öksüz1, Muhammed Sayan2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Cerrahisi

GİRİŞ ve AMAÇ: Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahisi (VATS) operasyonu geçiren hastalarda etkili bir analjezi için multimodal analjezi uygulamak gerekmektedir. Kliniğimizde VATS operasyonlarında postoperatif analjezi amaçlı yeni tanımlanan Serratus anterior plane bloğunu (SAPB) kullanmaktayız. Biz bu çalışmada SAPB uyguladığımız VATS operasyonlarını, hastaların 24 saatte kullandığı toplam analjezik kullanımını ve ağrı skorlarını incelemeyi ve sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı alındıktan sonra Mayıs 2016- Haziran 2017 tarihleri arasında VATS uygulanmış hastalar anestezi ve ağrı takip formlarından retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet, operasyon tipi, süresi) anestezi kayıtlarından elde edildi. Hastaların 24 saatte kullandıkları analjezik tüketimi, postoperatif 1., 6., 12., 24. saat visuel ağrı skorları (VAS) ve gelişen komplikasyonlar incelendi.
BULGULAR: Kayıtlar incelendiğinde toplam VATS operasyonu yapılan 34 hastanın verilerine ulaşıldı. Kayıtlardan hastaların 24 tanesine SAPB uygulandığı, 10 hastaya SAPB yapılmadığı anlaşıldı. Hastalar SAPB yapılan ve yapılmayan olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri operasyon tipleri ve süreleri benzerdi. Hastaların 24 saatlik total analjezik tüketimi ve postoperatif 1.,6.,12.,24. saat VAS skorları SAPB yapılan hastalarda anlamlı olarak daha düşük bulundu. Komplikasyonlar açısından iki grupta da anlamlı fark olmadığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SAPB etkili ve tercih edilebilir bir analjezi yöntemidir ve VATS operasyonlarında postoperatif ağrı yönetimi için multimodal analjezi bileşenlerinden biri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı, blok, Serratus anterior plan

Gözen Öksüz, Muhammed Sayan. Analgesic effectiveness of serratus anterior block for video-assisted thoracoscopic surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 17-22

Corresponding Author: Gözen Öksüz, Türkiye
LookUs & Online Makale