ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Comparıson Of The Effects Of Bupıvacıne And Levobupıvakaın In Lower Extremıty Vascular Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 257-263 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.30932

Comparıson Of The Effects Of Bupıvacıne And Levobupıvakaın In Lower Extremıty Vascular Surgery

Ercan Siyahkoç, Nurgül Yurdseven, İncifer Siyahkoç, Murat Acarel, Suna Yaka
Istanbul Dr. Sıyamı Ersek Thoracıc And Cardıovascular Surgery Traınıng And Research Hospıtal

INTRODUCTION: The aim of the study was to compare the effects of intrathecal injection levobupivacaine with bupivacaine on hemodynamic parameters, sensorial and motor block duration and side effects in adult patients undergoing lower extremity vascular surgery.
METHODS: Our local ethics committee permission and the consent of the patients, the lower extremity vascular surgery will undergo, ASA I-III group, in the age of 25-75 years, 30 patients were randomly selected and included in the study. Patients; Group I (n=15) 17.5mg (3.5ml) isobaric 0.5% bupivacaine, Group II (n=15) 17.5mg (3.5ml) isobaric 0.5% levobupivacaine was randomized as intrathecal injection two groups. All patients were given 10 ml/kg Lactate Ringer infusion and basal values (T0) were recorded. Afterspinal anesthesia hemodynamic parameters were recorded of 2.(T1), 4.(T2), 10.(T3), 20.(T4), 30.(T5), 60.(T6) and 90.minute (T7). In addition, side effects such as nausea, vomiting, itching, respiratory depression, hypotension, bradycardia, arrhythmia, convulsion tremor were recorded.
RESULTS: No significant difference was found between groups in terms of heart rate (HR), mean arterial pressure(MAP), and cardiac index(KI) parameters. The goups were similar in terms of sensorial block onset times and sensory block Access to dermotomes and two-segment regressions times and motor block on time. However, motor block regression and motor block up times were found to be shorter in GroupII (p <0.05). None of the patients had ECG changes or side effects.(p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Levobupivacaine, affects hemodinamic in a similar way to bupicaine, it has been concluded that these findings may be used safely in patients with cardiovascular disease potential local anesthetic.

Keywords: Bupivacaine, Levobupivacaine, hemodynamic parameters

Alt Ekstremite Vasküler Cerrahisinde Bupivakain İle Levobupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması

Ercan Siyahkoç, Nurgül Yurdseven, İncifer Siyahkoç, Murat Acarel, Suna Yaka
İstanbul Dr. Si̇yami̇ Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada alt ekstremite vasküler cerrahi geçirecek erişkin hastalarda intratekal yolla uygulanan levobupivakainin ile bupivakainin hemodinamik parametreler, sensoriyel ve motor blok süreleri ve yan etkileri bakımından etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz etik kurul izni ve hastaların onamı alınarak, alt ekstremite vasküler cerrahi geçirecek, ASA I - III grubu, 25-75 yaş arası 30 hasta rastgele seçilerek çalışmaya dahil edildi. Hastalar; Grup I (n=15) 17,5 mg (3,5 ml) izobarik % 0.5 bupivakain, Grup II (n=15) 17,5 mg (3,5 ml) izobarik % 0.5 levobupivakain spinal yolla uygulanan hastalar olarak randomize şekilde ikiye ayrıldı. Tüm hastalara 10 ml/kg Laktatlı Ringer infüzyonu verilip bazal değerleri(T0) kaydedildikten sonra, spinal anestezi uygulaması sonrası 2.(T1), 4.(T2), 10.(T3), 20.(T4), 30.(T5), 60.(T6), ve 90. dakikalarda(T7) hemodinamik parametreleri kayıt edildi. Ayrıca bulantı, kusma, kaşıntı, solunum depresyonu, hipotansiyon, bradikardi, aritmi, konvülsiyon titreme gibi yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: Kalp atım hızları(KAH), ortalama arter basınçları(OAB)ve kardiyak indeks(KI)parametreleri açısından gruplar karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulunmadı Gruplar sensoriyal blok başlangıç süreleri ve sensöriyel bloğun dermotomlara ulaşma ve iki segment gerileme zamanları ve motor blok başlangıç zamanı açısından da benzerdi(p>0.05). Ancak motor blok gerileme ve motor blok kalkma süreleri Grup II’de istatiksel olarak anlamlı kısa bulundu (p<0.05). Hiçbir hastada EKG değişikliği veya yan etki görülmedi. (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Levobupivakain, hemodinamiyi bupivakaine benzer şekilde etkilemekle, bu bulgularla kardiyovasküler hastalık potansiyeli taşıyan hastalarda güvenle kullanılabilecek bir lokal anestezik olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, Levobupivakain, hemodinami

Ercan Siyahkoç, Nurgül Yurdseven, İncifer Siyahkoç, Murat Acarel, Suna Yaka. Comparıson Of The Effects Of Bupıvacıne And Levobupıvakaın In Lower Extremıty Vascular Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 257-263

Corresponding Author: Nurgül Yurdseven, Türkiye
LookUs & Online Makale