ISSN 1305 - 5550

Quick Search
The Relationship Between Taurin, Glycated Hemoglobın And C- Reactive Protein In Diabetic Patients With Heart Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 61-67 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.97659

The Relationship Between Taurin, Glycated Hemoglobın And C- Reactive Protein In Diabetic Patients With Heart Surgery

Saliha Aksun1, Banu Sarer Yürekli2, Köksal Dönmez3, Habib Cakir3, Senem Girgin4, Ertan Damar5, Mert Kestelli3, Murat Aksun4, İsmail Yürekli3
1Department Of Medical Biochemistry, Izmir Katip Celebi University, Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey,
2Department Of Endocrinology, Ege University, Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey,
3Department Of Cardiovascular Surgery, Izmir Katip Celebi University Atatürk Education And Research Hospital, Izmir, Turkey,
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Izmir Katip Celebi University Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey,
5Private Ege City Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Taurine is an amino acid synthesized in the liver through methionine and cysteine sulfinic acid, is not used in protein synthesis. Its antiinflammatory and hypoglycemic effects were shown. In this study the postoperative level of taurine and its effects on inflammation were evaluated.
METHODS: Thirty-four patients with heart surgery were included in the study. Plasma taurine, C-reactive protein (Crp), HbA1c levels were measured in the blood taken on the third postoperative day. All patients included in the study were divided into two groups according to Group 1: HbA1c levels of 6 or less(with good glycemic control) and Group 2: HbA1c levels of 6 patients with diabetes(poor glycemic control).The dose of methyl prednisolone given during the operation was recorded retrospectively.
Normal adult serum taurine concentration ranges between 45-130 micromol/L.


RESULTS: Normal plasma taurine levels were detected in only eight out of 34 patients and taurine levels were lower in the other patients. The mean taurine level was 34.30±34.81 micromol/L.The amount of methylprednisolone given to patients with HbA1c≤%6,0 (group1) was found to be significantly higher than that of methylprednisolone given to patients with HbA1c>6.0% (group 2)(p <0.05).
There were no difference in Crp levels between the groups (group1;15,22±4,15 and group2;14,2±4,87mg/dl,p>0,05). Blood glucose and taurine values were not significantly different between the groups(p> 0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Twenty-six cases had a low taurine plasma level. The fact that Crp was not significantly different between the groups indicated that inflammation could be controlled equally in both groups. In Group2, equal antiinflammatory control with group 1 could be achieved and the methyl-prednisolone level given in this group was significantly lower (for group2; 8.36±1.04, for group1 9.78±1.68 mg/kg,p<0.006). Plasma taurine aminoacid, which is found to be higher in Group2, may be thought to have contributed to the antiinflammatory effect. Further studies including the preoperative taurine levels should be planned.

Keywords: Taurine aminoacide, Cardiac surgery, Antiinflamatuar effect, Nutritional support

Kardiyak Cerrahi Uygulanan Diabetik Hastalarda Taurin, Glikolize Hemoglobin ve C-Reaktif Protein İlişkisi

Saliha Aksun1, Banu Sarer Yürekli2, Köksal Dönmez3, Habib Cakir3, Senem Girgin4, Ertan Damar5, Mert Kestelli3, Murat Aksun4, İsmail Yürekli3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, İzmir
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
5Özel Ege Şehir Hastanesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Taurin, protein sentezinde kullanılmayan, methionin ve sistein sülfinik asit üzerinden karaciğerde sentezlenen bir aminoasittir. Antiinflamatuar ve hipoglisemik etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmada taurinin postoperatif düzeyi ve inflamasyona etkileri değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kalp cerrahisine alınan 34 hasta çalışmaya dahil olmuştur. Operasyon sonrası üçüncü günde alınan kanda plazma taurin, C reaktif protein (Crp), HbA1c düzeyleri ölçülmüştür. Çalışmaya katılan tüm hastalar, Grup 1: HbA1c düzeylerine göre 6 ve daha düşük (glisemik kontrolü iyi olan) diyabetli hastalar ve Grup 2: HbA1c düzeyi 6’dan yüksek (glisemik kontrolü kötü olan) diyabetli hastalar olarak iki gruba ayırılmıştır.
Operasyon sırasında verilen metil prednizolon dozu retrospektif olarak kaydedilmiştir. Normal yetişkin plazma taurin referans aralığı 45-130 mikromol/L olarak alınmıştır.


BULGULAR: 34 hastanın sadece sekizinde normal plazma taurin düzeyleri saptanmış, diğer hastaların plazma taurin düzeyleri ise düşük bulunmuştur. Ortalama taurin düzeyi 34,30±34,81 mikromol/L’dir. Grup 1’de verilmiş olan metilprednizolon miktarı, grup 2’de verilen metil prednizolon düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05).
Gruplar arasında Crp düzeylerinde fark saptanmamıştır (grup1;15,22±4,15 ve grup 2; 14,2±4,87 mg/dl,p>0,05). Kan şekeri ve taurin değerlerinde de gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır(p>0,05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yirmi altı olgunun taurin plazma düzeyi düşüktür. Crp’nin gruplar arasında anlamlı olarak farklı bulunmamış olması inflamasyonun her iki grupta eşit seviyelerde kontrol edilebildiğine işaret etmektedir. Grup2’de, grup 1 ile eşit antiinflamatuar kontrolün sağlanabildiği ve bu grupta verilen metil prednizolon düzeyinin anlamlı olarak daha düşük olduğu (grup 2 için; 8,36±1,04, grup 1 için 9,78±1,68 mg/kg,p<0,006) görülmüştür. Bu durumda grup 2’de daha yüksek olarak bulunan plazma taurin aminoasitinin antiinflamatuvar etkiye katkıda bulunmuş olabileceği düşünülebilir. Preoperatif taurin düzeylerini gösteren çalışmalar planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Taurin aminoasidi, Kardiyak cerrahi, Antiinflamatuar etki, Gıda desteği

Saliha Aksun, Banu Sarer Yürekli, Köksal Dönmez, Habib Cakir, Senem Girgin, Ertan Damar, Mert Kestelli, Murat Aksun, İsmail Yürekli. The Relationship Between Taurin, Glycated Hemoglobın And C- Reactive Protein In Diabetic Patients With Heart Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 61-67

Corresponding Author: Saliha Aksun, Türkiye
LookUs & Online Makale