ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Reversal of rocuronium induced neuromuscular blockade in lung resection surgery: a comparison of sugammadex and neostigmine [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 23-30 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.49369

Reversal of rocuronium induced neuromuscular blockade in lung resection surgery: a comparison of sugammadex and neostigmine

Ahu Baysal Çitil1, Zeliha Alıcıkuş Tuncel2, Nihan Yapıcı3, Türkan Kudsioğlu3, Zuhal Aykaç4, Ali Sait Kavaklı5
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University School of Medicine, Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to compare sugammadex and neostigmine in terms of reversing time, recovery time and extubation time in reversal of rocuronium induced neuromuscular block in patients undergoing lung resection surgery.
METHODS: A total of 60 patients under 75 years of age with an ASA status of II-III undergoing elective pulmonary resection (lobectomy, pneumectomy, wedge resection) were included in this study on the basis of adequate left ventricle function (EF > 40%), normal renal and hepatic functions, absence of carotid lesions, and normal mental functions. Patients were assigned into neostigmine (Group N, n=30) and sugammadex (Grup S, n=30) groups.
RESULTS: Time from starting of neuromuscular blockade reversing agent till reaching TOF>0.9 was significantly shorter in Group S (p= 0.001). Similarly, extubation time and recovery time were significantly shorter in Group S (p=0.05; p=0.012, respectively). No statistically significant differences were observed between the two groups in terms of the operation time and duration of ICU stay. Postoperative adverse events and complications were similar in both groups. Post-operative residual curarisation was not observed in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In lung resection surgery, sugammadex appears to be a superior selective relaxant binding agent as compared to neostigmine in the reversal of rocuronium induced neuromuscular block with earlier recovery and earlier achievement of TOF 0.9 ratio.

Keywords: lung resection, one lung ventilation, sugammadex, neostigmine, rocuronium

Akciğer rezeksiyonu cerrahisinde rokuronyumun nöromüsküler blok etkisinin geri döndürülmesi: Sugammadeks ve neostigminin karşılaştırılması

Ahu Baysal Çitil1, Zeliha Alıcıkuş Tuncel2, Nihan Yapıcı3, Türkan Kudsioğlu3, Zuhal Aykaç4, Ali Sait Kavaklı5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, tek akciğer ventilasyonu ile opere edilen hastalarda, rokuronyum ile oluşturulan nöromüsküler blokajın geri döndürülmesinde sugammadeks ve neostigminin geri döndürme süresi, derlenme süresi, ekstubasyon süresi açısından karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya elektif lobektomi, pnömektomi veya wedge rezeksiyon planlanan ASA 2-3 grubu, 75 yaş altı, renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olmayan ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %40’ın üzerinde olan toplam 60 hasta dahil edildi. Hastalar Grup N (Neostigmine Grubu) ve Grup S (Sugammadeks Grubu) olmak üzere iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Nöromüsküler blokajı geri döndürmek için uygulanan ajan sonrası TOF> 0.9'a ulaşana kadar geçen süre Grup S'de anlamlı olarak daha kısa bulundu (p = 0.001). Benzer şekilde ekstübasyon süresi ve derlenme süresi Grup S'de anlamlı olarak daha kısaydı (sırasıyla p=0.05; p= 0.012).Operasyon süreleri ve yoğun bakımda kalış süreleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Postoperatif komplikasyonlar açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık bulunamadı. Hiçbir hastada postoperatif rekürarizasyon gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, elektif akciğer rezeksiyonu operasyonlarında nöromusküler bloke edici ajanın etkilerinin geri döndürülmesinde sugammadeksin neostigmine göre TOF oranının 0.9'a daha erken ulaşmasını sağlaması ve daha erken derlenmeye sebep olması açısından daha üstün olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer rezeksiyonu, tek akciğer ventilasyonu, sugammadeks, neostigmin, rokuronyum

Ahu Baysal Çitil, Zeliha Alıcıkuş Tuncel, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Zuhal Aykaç, Ali Sait Kavaklı. Reversal of rocuronium induced neuromuscular blockade in lung resection surgery: a comparison of sugammadex and neostigmine. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 23-30

Corresponding Author: Ahu Baysal Çitil, Türkiye
LookUs & Online Makale