ISSN 1305 - 5550
Cilt : 21 Sayı : 4 Yıl : 2019
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 21 (4)

Cilt: 21  Sayı: 4 - 2015

DERLEME
1.
Kalbin fizyolojisinde anestezistler açısından önemli noktalar
The important points to anesthesiologist in cardiac physiology
Zuhal Aykaç, Beliz Bilgili
doi: 10.5222/GKDAD.2015.157  Sayfalar 157 - 161

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Torakotomi Sonrası Analjezide Torakal Epidural Fentanil, Fentanil / Bupivakain, Fentanil / Ropivakain yada Fentanil / Levobupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of thoracic epidural fenatanil, fentanyl / bupivacaine, fentanyl / ropivacaine or fentanyl / levobupivacaine for postthoracotomy analgesia
Mustafa Şimşek, Türkan Kudsioğlu, Yasemin Altuntaş, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2015.162  Sayfalar 162 - 167

3.
Pediyatrik konjenital kalp cerrahisinde anestezi deneyimlerimiz: İlk sonuçlar
Our anesthesia experiences in pediatric congenital heart surgery: Preliminary results
Nureddin Yüzkat, Muhammed Bilal Çeğin, Vural Polat, Lokman Soyoral, Uğur Göktaş, Alper Sami Kunt
doi: 10.5222/GKDAD.2015.168  Sayfalar 168 - 173

OLGU SUNUMU
4.
Trakeal Stenozun Rijit Bronkoskop ve Balon Dilatasyonla Tedavisinde Total İntravenöz Anestezi Kullanımı: 4 Olgunun Sunumu
The Use of Total Intravenous Anesthesia During Rigid Bronchoscopy And Balloon Dilatation in The Treatment Of Tracheal Stenosis: A Report of 4 Cases
Canan Salman Önemli, Deniz Ayhan Çatal
doi: 10.5222/GKDAD.2015.174  Sayfalar 174 - 179

5.
Sağ Pnömonektomiden 13 Yıl Sonra Bronkoplevral Fistül ve Rijit Bronkoskopi
Bronchopleural Fistula For After 13 Years Later Right Pneumonectomy and Rigid Bronchoscopy
Canan Salman Önemli, Deniz Ayhan Çatal, Hikmet Kaya
doi: 10.5222/GKDAD.2015.180  Sayfalar 180 - 184

6.
Bypass pompa devresinde beklenmeyen pıhtılaşma
Unexpected coagulation in the bypass pump circuit
Başar Erdivanlı, Şahin Bozok, Şaban Ergene, Tahir Ersöz, Nebiye Tüfekçi
doi: 10.5222/GKDAD.2015.185  Sayfalar 185 - 187

EDITÖRE MEKTUP
7.
Minimal İnvasiv Kardiyak Cerrahide Kanülasyon
Cannulation for Minimally Invasive Cardiac Surgery
Muharrem Koçyiğit, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2015.188  Sayfalar 188 - 189
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Kardiyak cerrahi Uygulanan Klippel-Feil Sendromlu çocukta Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management in Cardiac Surgery Applied Children With Klippel-Feil Syndrome
Ömer Faruk Şavluk, Füsun Güzelmeriç, Yasemin Yavuz, Aybala Tongut, Ali Can Hatemi, Nur Ürküt, Hakan Ceyran
doi: 10.5222/GKDAD.2015.190  Sayfalar 190 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF