ISSN 1305 - 5550
Cilt : 19 Sayı : 4 Yıl : 2019
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 19 (4)
Cilt: 19  Sayı: 4 - 2013
DERLEME
1.
Damar Dışı Akciğer Suyu ve Sepsis
Extravascular Lung Water and Sepsis
Beliz Bilgili, Fethi Gül, İsmail Cinel
doi: 10.5222/GKDAD.2013.153  Sayfalar 153 - 160

ARAŞTIRMA
2.
Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisinde Hipertansif Hastaların Anestezi İndüksiyonu Ve Entübasyonunda Tiyopental, Propofol, Etomidat, Midazolam’ın Hemodinamiye Etkileri
Effects of Thiopental, Propofol, Etomidate, Midazolam on Hemodynamic in Anesthesia Induction and Intubation of Hypertensive Patients in the Coronary Artery Bypass Grafting Surgery
Sema Şanal Baş, Mehmet Özcan Erdemli
doi: 10.5222/GKDAD.2013.161  Sayfalar 161 - 167

3.
Akut Böbrek Hasarının Erken Tanısında Plazma ngal (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) Etkinliğinin Off-pump ve On-pump Kalp Cerrahisinde Karşılaştırılması
Comparative Efficiency of Plasma NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) in Off-pump and On-pump Cardiac Surgery in the Early Dıagnosis of Acute Renal Injury
Zafer Karadeniz, Zeliha Tuncel, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Filiz İzgi Çoşkun, Hakan Nuraç, Ali Rıza Karaci, Sezer Karabulut, Fatma Ukil, Betül Öğütmen, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2013.168  Sayfalar 168 - 174

4.
Açık Kalp Cerrahisinde Postoperatif Solunum Sistemi Komplikasyonlarının Preoperatif, İntraoperatif ve Postoperatif Belirleyicileri
Preoperative, İntraoperative and Postoperative Predictors of Postoperative Respiratory System Complications in Patients Undergoing Open Heart Surgery
Asuman Sargın, Fatma Zekiye Aşkar, Seden Nüshet Kocabaş
doi: 10.5222/GKDAD.2013.175  Sayfalar 175 - 183

5.
Kardiyak Cerrahi Yoğun Bakımda Uygulanan İnvaziv ve Noninvaziv Girişimler ve Postoperatif Ağrı
Invasive and Noninvasive Procedures Performed in the Cardiac Surgical Intensive Care and Postoperative Pain
Ayla Yava, Aynur Koyuncu, Nusret Pusat, Vedat Yıldırım, Ufuk Demirkılıç
doi: 10.5222/GKDAD.2013.184  Sayfalar 184 - 190

6.
Pediyatrik Kalp Kateterizasyonda Ketamin – Midazolam ile Remifentanil - Midazolamın Sedasyon, Hemodinami ve Derlenme Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
The Effect of Ketamine-Midazolam and Remifentanil-Midazolam on Sedation, Recovery and Hemodynamic in Pediatric Cardiac Catheterization
Hakan Nuraç, Türkan Kudsioğlu, Fatma Ukil, Ahu Baysal, Sezer Karabulut, Reyhan Dedeoğlu, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2013.191  Sayfalar 191 - 198

OLGU SUNUMU
7.
Atriyal Miksomalı Hastada Non Kardiyak Cerrahide Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of a Patient with Atrial Mxyoma Undergoing Non-Cardiac Surgery
Murat Çimencan, Hilal Peri Ayoğlu, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Bengü Aydın, Rahşan Dilek Okyay, Hatice Kübra Ergen, Mehmet Fatih Yüce
doi: 10.5222/GKDAD.2013.199  Sayfalar 199 - 202

8.
Gebelik ve Pulsatil Akım Eşliğinde Kardiyopulmoner Baypas (Gebelik ve Kalp Cerrahisi)
Pregnancy and Cardiopulmonary Bypass with Pulsatile Flow
Gamze Sarkılar, Cüneyt Narin, Elmas Kartal, Erdal Ege, Ali Sarıgül, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2013.203  Sayfalar 203 - 205

9.
Amiodaron İlişkili Tirotoksikozlu Kalp Transplantasyonunda Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management In A Heart Transplantation Patient With Amiodarone Associated Thyrotoxicosis
Cengiz Şahutoğlu, Zeynep Pestilci, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar, Aslı Hepkarşı, Çağatay Engin
doi: 10.5222/GKDAD.2013.206  Sayfalar 206 - 210

10.
Servikal Pleksus Blokajı İle Yapılan Karotis Endarterektomisi Sırasında Gelişen Akut İskemik Atak
Acute Ischemic Attack During Carotid Endarterectomy Under Cervical Plexus Blockade
Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk, Tuğra Gençpınar, Raif Umut Ayoğlu, Bilge Karslı, Mustafa Emmiler
doi: 10.5222/GKDAD.2013.211  Sayfalar 211 - 213

11.
Konjenital Kalp Cerrahisi Geçiren Pediyatrik Olguda Gelişen Pulmoner Hipertansif Kriz: Olgu Sunumu
Pulmonary Hypertension Crisis in Pediatric Patient Undergoing Congenital Heart Surgery: Case Report
Dilek Altun, Şule Turgut Balcı, Emre Özker, Bülent Sarıtaş, Canan Ayabakan, Rıza Türköz, Ayda Türköz
doi: 10.5222/GKDAD.2013.214  Sayfalar 214 - 217

12.
İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Hastada Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Anestezik Yaklaşım
An Anesthetic Management İn A Coronary Bypass Surgery Of A Patient With İdiopathic Trombocytopenic Purpura
Esra Eker, Ceren Hazer Köksal, Ali Kemal Gür, Orhan Dirlik, Vural Polat, Özgür Gürsu
doi: 10.5222/GKDAD.2013.218  Sayfalar 218 - 220

EDITÖRE MEKTUP
13.
Koroner Perkütan Girişim Sırasında Radyokontrast Madde Sonrası Anaflaksi Ve Dik
Anaphylaxis and disseminated intravascular coagulation after exposure to radiocontrast agent in a patient undergoing percutaneous coronary intervention
Bahar Aydınlı, Yeşim Güray, Ümit Güray, Rıza Sarper Ökten, Gürel Neşşar
doi: 10.5222/GKDAD.2013.221  Sayfalar 221 - 222
Makale Özeti | Tam Metin PDF